Saturday, January 22Modern Manufacturing
×

กรอ.ดึง 35 รง.ริมคลอง ร่วมคืนคลองเปรมประชากรให้ชุมชน สวยใส-ไร้กลิ่น-ปลอดมลพิษ

กรอ.คุมเข้มมาตรการป้องกันมลพิษน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่คลองเปรมประชากร พร้อมดึงผู้ประกอบการโรงงาน 35 โรง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการน้ำเสียฯ แก้ปัญหามลพิษน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม สอดคล้องแผนแม่บทของรัฐบาลในการฟื้นฟูสภาพน้ำและภูมิทัศน์ของลำคลองสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน และประชาชนในพื้นที่สองฝั่งคลอง

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองและพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาน้ำเสีย กรอ. ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่คลองเปรมประชากร โดยการสำรวจข้อมูลมลพิษน้ำโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการตระหนักให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ตลอดริมสองฝั่งคลองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และโรงงานสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษน้ำซึ่งจะส่งผลให้ลดปัญหาข้อร้องเรียนและลดมลพิษที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำ

“กรอ. ได้ผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในมาตรการลดมลพิษน้ำจากการประกอบกิจการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นสุข โดยการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่คลองเปรมประชากร เป้าหมายคือสร้างความร่วมมือระหว่าง กรอ.และผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลด้าน  การบำบัดน้ำเสียของแต่ละกิจการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นฐานข้อมูลมลพิษน้ำของโรงงานในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและลดความสกปรกลงสู่คลองเปรมประชากร”นายประกอบ วิวิธจินดา กล่าว

โครงการบริหารจัดการน้ำเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่คลองเปรมประชากร เป็นโครงการร่วมกับผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลมลพิษน้ำโดยมีโรงงานในพื้นที่เป้าหมาย 150 โรงงาน และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งเป้าหมายปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการ จำนวน 35 โรงงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัคร โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกขนาด ที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและอยู่ในพื้นที่คลองเปรมประชากร มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน การดำเนินงานจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย กฎหมายมลพิษน้ำ การให้คำแนะนำเรื่องการจัดการน้ำเสีย ศึกษากระบวนการที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย การจำแนกแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และประเมินปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำสมดุลมวลน้ำใช้และน้ำเสีย (Water Balance)

“กรอ. มุ่งสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและผู้สนใจในพื้นที่พื้นที่คลองเปรมประชากรไหลผ่าน ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ กทม. จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมลพิษน้ำและให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรณีศึกษาของโรงงานที่มีปัญหามลพิษน้ำและวิธีการแก้ไขปัญหาระบบน้ำเสีย เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำและภูมิทัศน์สองฝั่งคลองเปรมประชากร”อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×