Saturday, December 2Modern Manufacturing
×

กรอ.-สมอ.-วศ. ยกระดับห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล

กรมโรงงาน จับมือ สมอ. และ วศ.สนับสนุนและส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมของไทยสู่มาตรฐานสากล เน้นตรวจกำกับด้วยมาตรฐานเดียว ลดความซ้ำซ้อน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

กรอ.-สมอ.-วศ. ยกระดับห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรอ. มีภารกิจในการกำกับดูแลโรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการระบายมลพิษ รวมทั้งการตรวจวัดวิเคราะห์มลพิษอุตสาหกรรม การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทดสอบ การให้คำแนะนำปรึกษาเผยแพร่เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทดสอบรวมถึงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชน ซึ่งปัจจุบัน กรอ.รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชน ทั่วประเทศจำนวน 277 ราย ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนรวมทั้งสิ้น 2,827 ราย

ที่ผ่านมา กรอ. ได้ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน อย่างต่อเนื่อง โดยการยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของ กรอ. (Good Laboratory Practice/Department of Industrial Works; GLP/DIW) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 (มอก.17025)

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ระหว่าง กรอ. สมอ. และ วศ. ในครั้งนี้ จะทำให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (มอก.17025) ในสารมลพิษที่ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน (Standard Method) แล้วจะได้รับการขึ้นทะเบียนโดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำอีก  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสสำหรับบุคลากร ซึ่ง วศ.จะได้ให้การรับรองความสามารถตาม ISO/IEC 17024 สาขาการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับ กรอ.ได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำอีกเช่นกัน

“กรอ. จะเร่งส่งเสริม สนับสนุนและสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการถ่ายโอนงาน ทดสอบมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ที่จะทำให้โรงงานและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นแล้ว จะได้เร่งพัฒนาระบบทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมกับเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเข้ากับระบบอื่นๆ ของ กรอ. เช่น ระบบรายงานตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลและสอดรับ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ”อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวปิดท้าย

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×