Friday, August 19Modern Manufacturing
×

กรอ.เว้นค่าธรรมเนียมโรงงานต่ออีก 1ปี สิ้นสุด 9 มิ.ย.65

กรอ.เตรียมยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานรายปีต่อเนื่องอีก 1 ปี หลังสิ้นสุด 9 มิ.ย.64 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้เร็วขึ้นนั้น ในส่วนของ กรอ.ได้นำเสนอ  ร่างกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3  ทุกขนาดไปอีก 1 ปี ต่อเนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานในปี 2563 ที่สิ้นสุดการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าว จะต้องออกเป็นกฎกระทรวงและนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้

เลือกมอเตอร์เกียร์อย่างไรให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยา | Vanich Group [SuperSource]

“การยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าของกิจการโรงงานเป็นหนึ่งในมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยพยุงสถานะของโรงงานให้มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนหลังจากที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแล้วก็จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565” นายประกอบ กล่าว

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งสิ้น 59,031 โรงงาน รวมเป็นเงินประมาณ 272,246,100 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×