fbpx
Thursday, January 28Modern Manufacturing

ก.อุตฯ ดัน สิ่งทอ-แฟชั่นไทย ชายแดนใต้ เจาะตลาดต่างประเทศ

ก.อุตฯ ดัน ตลาดสิ่งทอ-แฟชั่นไทยในชายแดนใต้ สู่ตลาดต่างประเทศ นำการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ชูเอกลักษณ์ประจำถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของผู้ประกอบการท้องถิ่นของไทยส่วนใหญ่ เป็นการผลิตจำกัดอยู่ในระดับวิสาหกิจชุมชน ทำให้ผลิตได้ในจำนวนน้อย ผู้บริโภคยังไม่นิยมหรือตระหนักในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมากนัก ทำให้มีตลาดจำกัดเฉพาะกลุ่ม และขาดการกระตุ้นความต้องการของตลาดในประเทศ ขณะที่ชุมชนเองก็มักผลิตสินค้ารูปแบบเดิม ขาดการพัฒนาสินค้า ทำให้สินค้าไม่มีความหลากหลายและไม่มีความโดดเด่น ทำให้ส่งผลกระทบต่อการ ประกอบกิจการของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สิ่งทอและผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนใต้กว่า 500 ราย ซึ่งจากข้อมูลพบว่าร้อยละ 63 เป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 37 เป็นผู้ประกอบการที่ผลิตผ้าทอพื้นเมือง ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม เคหะสิ่งทอ และสินค้าแปรรูปจากสิ่งทอ

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่นด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ชายแดนใต้ขึ้น โดยวางพื้นที่เป้าหมายของโครงการในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 257 คน ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อนำความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ ผนวกกับคุณสมบัติพิเศษของวัตถุดิบที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบให้เหมะสมกับการใช้งาน  ตอบสนองประโยชน์การใช้งาน และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ การสร้างสรรค์จากวัฒนธรรม หรือผสมผสานรูปแบบที่มีความร่วมสมัย ให้สามารถตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันได้ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้แนวคิด Cross  Cultural :  Turn Thai Wisdom to International  จำนวน 59 ผลิตภัณฑ์ 12 คอลเลคชั่น  ประกอบด้วย

 1) Beramas 2) The colors that nature brings 

3) Fragility 

4) Nang-ta-lung

5) The Banana clover design 

6) Natural Embroidery Bag 

7) PABAJA 

8) Southern X Northern 

9)  Light with Shadow  

10) Timeless 

11) Colors- block in pattern graphic และ

12) Flower in the crack of Stone 

ซึ่งแต่ละคอลเลคชั่นนั้น จะมีคอนเซ็ปต์ในการออกแบบธีมสีที่ชัดเจน และการออกแบบผลิตภัณฑ์จะเน้นความคิดเชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นำต้นทุนท้องถิ่น ผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาเพื่อนำไปจัดแสดงและจำหน่าย ณ ห้างสรรพสินค้า Avenue K ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้

ทั้งนี้ ในส่วนของผลสำเร็จที่ได้จากโครงการฯ นอกจากจะเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอ ที่สามารถพัฒนาและต่อยอด สร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ ยังเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจากข้อมูลยอดการจำหน่ายของร้านค้า และรายได้กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ และสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ พบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยในปี 2562  ผู้ประกอบการหลังจากเข้าโครงการแล้ว และมียอดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 16,210,000 บาท และในปี 2563 มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 19,908,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T