fbpx
Thursday, January 21Modern Manufacturing

ก.อุตฯ แก้ปัญหาน้ำเสีย คลองเปรมประชากร

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งสานต่อโครงการจิตอาสาฯ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร ก่อนดำเนินงานโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสีย เฉลิมพระเกียรติฯ  

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งสานต่อโครงการจิตอาสาฯ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร ก่อนดำเนินงานโครงการ“จิตอาสาสำรวจ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสียในคลองเปรมประชากร เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา สนองพระบรมราโชบาย ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ ควบคู่การแก้ไขบำบัดน้ำเน่าเสีย นำร่องที่คลองเปรมประชากร ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี 63

นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมาย     จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) ให้จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเสริมโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ซึ่งวันนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร ที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร     (4 เขต ดุสิต จตุจักร ดอนเมือง และหลักสี่) จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ตลอดสายมีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร โดยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้เข้าเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยเครื่องมือและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินในเบื้องต้นก่อนว่า ควรจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสียที่จะจัดทำขึ้น ณ บริเวณใด และกำหนดนโยบายในการร่วมปรับปรุงคุณภาพน้ำของคลองดังกล่าวให้ดีขึ้น

โดยขั้นตอนต่อไป กระทรวงฯ จะประสานบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำเสีย เพื่อออกแบบและจัดทำระบบฯ รวมทั้งประสานวิศวกรเพื่อวางแผน  การดำเนินงานในระยะสั้น ระยะกลางและยาว ประกอบกับในปีที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้แจกถังดักไขมัน จำนวน 2,500 ชุดให้กับผู้นำชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และได้รับรายงานว่ามีการกระจาย เพื่อนำไปติดตั้งกับบ้านเรือน ร้านอาหาร และร้านค้าที่ระบายน้ำลงคลองเปรมประชากร ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการนำไปใช้งานด้วยแล้ว

สำหรับเครื่องกรองน้ำเสีย หลักการทำงานเบื้องต้นจะดูดน้ำเสียเข้าถังปฏิกิริยาซึ่งเติมจุลินทรีย์บางตัวลงไป และส่งถ่ายน้ำสู่ถังคอนเทนเนอร์สำหรับตกตะกอน โดยน้ำใสจะอยู่ข้างบนและระบายออกลงแหล่งน้ำ ส่วนตะกอนจะถูกถ่ายไปยังถังทำขั้นตะกอนและเครื่องรีดตะกอนแล้วแยกออกเพื่อถูกส่งกำจัด ซึ่งจะมีการประเมินอีกครั้งว่าจะจัดสร้างชุดเครื่องกรองน้ำเสีย และติดตั้งจำนวนกี่จุด เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำครอบคลุมพื้นที่คลองฯ ให้ได้มากที่สุด

ที่ผ่านมา กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานที่คิดค้นนวัตกรรมในนามของจิตอาสา เช่น เครื่องพ่นหมอกไอน้ำ เพื่อบรรเทาอากาศร้อนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีราชาภิเษกฯ ปัจจุบันได้ส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครนำไปใช้งาน ตลอดจนเครื่องกำจัดมลพิษและเครื่องบำบัดอากาศเสียในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 ซึ่งได้มีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐ และ กทม.แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะเดินหน้าโครงการจิตอาสา ร่วมกับ ศอญ.จอส. โดยมีโครงการฯ ที่นำเสนอและผ่านความเห็นชอบทั้งสิ้น 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ ส่วนอีก 6 โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน                

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.