Friday, December 1Modern Manufacturing
×

ชาวไร่อ้อยเตรียมร้องศาลปกครอง ขอเปิดหีบอ้อย 23 พ.ย.นี้

ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาล เตรียมฟ้อง กอน. ต่อศาลปกครอง ร้องขอความคุ้มครองให้โรงงานเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.นี้ คาดการณ์ปริมาณอ้อยปีนี้แตะ 110 ล้านตัน สูงขึ้นกว่าปีก่อน 

ชาวไร่อ้อยเตรียมร้องศาลปกครอง ขอเปิดหีบอ้อย 23 พ.ย.นี้

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรง ร้องขอให้เปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 และเตรียมยื่นฟ้อง กอน. ต่อศาลปกครอง ขอให้กำหนดวันเปิดหีบและให้โรงงานรับอ้อยจากชาวไร่ และขอให้สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เป็นผู้ดำเนินการกำกับดูแลการจัดเก็บและส่งมอบผลผลิตอ้อยของชาวไร่ให้แก่โรงงานน้ำตาล การตรวจสอบคุณภาพอ้อย รวมถึงการผลิตและการบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่จัดเก็บ การสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบ การจำหน่ายและส่งออกน้ำตาลทราย เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลยังเดินหน้าได้ และป้องกันความเสียหายจากการที่โรงงานน้ำตาลไม่สามารถเปิดหีบอ้อยได้ ภายหลังจากองค์ประชุมของคณะกรรมการ กอน. ไม่ครบสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ชาวไร่อ้อยเตรียมร้องศาลปกครอง ขอเปิดหีบอ้อย 23 พ.ย.นี้

สหรัฐฯ ประกาศห้ามส่งออกเทคโนโลยีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ | FactoryNews ep.22/2

ทั้งนี้ โรงงานน้ำตาลได้เตรียมความพร้อมเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปีนี้ โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดหีบได้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของอ้อยในแต่ละพื้นที่ และประเมินว่าผลผลิตอ้อยในปีนี้จะมีปริมาณสูงสุดในรอบ 3 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 110 ล้านตันอ้อย จากปีการผลิตก่อนหน้าที่มีผลผลิตอ้อยเข้าหีบ 92.07 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกรวมถึงโรงงานดำเนินมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูก และมีการประกันราคาผลผลิตที่ 1,040 บาทต่อตันอ้อย ณ ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. หรือที่ราคา 1,200 บาทต่อตันอ้อย ที่ค่าความหวานเฉลี่ย 12.61 ซี.ซี.เอส. ได้สร้างแรงจูงใจให้แก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาเพาะปลูกอ้อยเพื่อส่งมอบให้แก่โรงงาน โดยราคาประกันดังกล่าวถือเป็นราคาขั้นต่ำ หากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาขั้นต้นทางโรงงานพร้อมรับผิดชอบส่วนต่างเอง และหากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่า โรงงานพร้อมเพิ่มเงินส่วนต่างให้แก่ชาวไร่อ้อย ทำให้ชาวไร่มีรายได้ที่ดีจากการยึดอาชีพเพาะปลูกอ้อย 

“โรงงานน้ำตาลและชาวไร่พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เพื่อบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เดินหน้าพัฒนาต่อไป พร้อมดูแลให้มีน้ำตาลเพียงพอต่อการบริโภค ซึ่งการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก็เพื่อขอคุ้มครองให้กำหนดมาตรการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปีนี้ได้ หากโรงงานไม่เปิดหีบรับอ้อยได้ก็จะส่งกระทบต่อชาวไร่อ้อยและโรงงานไม่มีวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำตาล จะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตาลภายในประเทศและกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ” นายปราโมทย์ กล่าว

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×