Monday, February 6Modern Manufacturing
×

ดีพร้อม ปลื้ม ตลาดออนไลน์ กระตุ้นยอดขายกว่า 90 ล้านบาท

ดีพร้อม โชว์ผลสำเร็จ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าถึงตลาดออนไลน์  สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 23 หรือคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 90 ล้านบาท

ดีพร้อม ปลื้ม ตลาดออนไลน์ กระตุ้นยอดขายกว่า 90 ล้านบาท
ดีพร้อม ปลื้ม ตลาดออนไลน์ กระตุ้นยอดขายกว่า 90 ล้านบาท
ดีพร้อม ปลื้ม ตลาดออนไลน์ กระตุ้นยอดขายกว่า 90 ล้านบาท

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม เผยว่า ได้ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถอยู่รอดได้ด้วยการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ผ่านแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ Social Commerce หรือสังคมพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการค้าออนไลน์ที่สำคัญในยุคโควิด-19 สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

เพิ่มปริมาณจัดเก็บในคลังสินค้า ด้วยระบบ Shuttle Racking Systems | LPI Rack Range

โดยได้มุ่งเน้นทำตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ  ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. Online Training เป็นการจัดฝึกอบรมออนไลน์ด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Social Commerce อาทิ Facebook Instagram TikTok 2. Online Coaching เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำแบบกลุ่มทางออนไลน์ด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Social Commerce  3. Market Testing เป็นการทดสอบการทำการตลาดแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนกว่า 300 คน  และ 4. การจัดการถ่ายทอดสด (Live สด)

ขณะเดียวกันการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ Social Commerce เป็นเครื่องมือและอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ อยู่รอด พร้อม โต ได้จริง โดยเห็นได้ชัดจากผลลัพธ์กว่าร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีฐานลูกค้าที่เข้าถึงสินค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

อีกทั้ง ยังทำให้เกิดการค้าเชื่อมโยงระหว่างผู้ชื้อและผู้ขายกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 23 หรือคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า90 ล้านบาท ส่งผลให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดีขึ้น

นอกจากนั้น ดีพร้อม ยังได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่สุดยอด Success Case ทั้ง 30 คน ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Facebook Live ผ่านช่องทางแฟนเพจ Digital Dip ของกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

และยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ “สุดยอด Success Case” ดีเด่น จำนวน 3 คน ซึ่งมีความโดดเด่นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจและมียอดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ 1. ASMA Halal Skincare Products ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่าร้อยละ 29 และมีฐานลูกค้าที่เข้าถึงสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 2. ร้านมาดามอร ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานสุขภาพแบบพร้อมทาน มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และมีฐานลูกค้าที่เข้าถึงสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 และ 3. Paweena Cloth&Craft ผู้จำหน่ายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง มียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20 และมีฐานลูกค้าที่เข้าถึงสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40

Reporter
READ MORE
×