fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโลหะอเมริกาต่อต้านนโยบายภาษีใหม่

นโยบายด้านภาษีนำเข้าของ Donald Trump ส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้ประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้โลหะและอลูมิเนียมจำนวนมาก ทำให้เกิดการต่อต้านนโยบายภาษีดังกล่าวจากเหล่าผู้ผลิต

Paul Nathanson ตัวแทนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่านโยบายไม่ได้ตอบสนองอะไรต่อการปกป้องความมั่นคงใดๆ ของสหรัฐฯ เลย แต่ผลกระทบนั้นแสดงออกในทางตรงกันข้ามซึ่งเป็นการทำร้ายประเทศมากกว่า โดยภาษีนำเข้าได้บีบให้ผู้ประกอบการเพิ่มต้นทุนในการผลิตและส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว โดยกลุ่มผู้คัดค้านมองเห็นความเสียหายจากภาษีนำเข้าโลหะที่ถูกปรับเป็น 25% และภาษีอลูมิเนียม 10%

กลุ่มผู้ผลิตโลหะในประเทศสหรัฐอเมริการที่รวมตัวกัน ได้แก่ Industrial Fasteners Institute, National Tooling & Machining Association, North American Association of Food Equipment Manufacturers, Precision Machine Parts Association, Precision Metlaforming Association และ American Wire Producer Association


ที่มา:

  • Industryweek.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.