Friday, July 19Modern Manufacturing
×

ปตท. จับมือ เทศบาลนครนครสวรรค์ สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

ปตท. จับมือ เทศบาลนครนครสวรรค์ สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

ปตท. จับมือ เทศบาลนครนครสวรรค์ สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดผ่านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ เดินหน้าสู่เมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปตท. จับมือ เทศบาลนครนครสวรรค์ สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด
ปตท. จับมือ เทศบาลนครนครสวรรค์ สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และ นางสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ เทศบาลนครนครสวรรค์  ผ่านการพัฒนาโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการใช้พลังงานสะอาดและช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้า 

BMW เผยนวัตกรรมใหม่ สร้างพลังงานให้รถ EV จากแรงกระแทกบนถนน | FactoryNews [Full EP.39]

โดยความร่วมมือดังกล่าวจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงานที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของหน่วยงานจากชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) และระบบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเดินทาง และลดมลภาวะจากการเผาไหม้จากเครื่องยนต์  อันจะเป็นส่วนช่วยในการผลักดันให้เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ มีความพร้อมในด้าน Smart Energy และ Smart Mobility สำหรับการเป็นโครงการต้นแบบและนำร่องการก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดนครสวรรค์ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนอื่น ๆ ที่สนใจเพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×