fbpx
Tuesday, February 18Modern Manufacturing

กระบวนการผลิตโพลีเมอร์รูปแบบใหม่ลดการใช้พลังงาน

ผู้ผลิตยานยนต์ อากาศยาน และพาหนะใด ๆ ก็ตามที่ต้องการชิ้นส่วนที่มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา และทนทานต่อความร้อน สามารถนำกระบวนการผลิตแบบใหม่นี้มาตอบสนองความต้องการได้ โดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนขนาดเล็กเพื่อส่งผ่านคลื่นเสริมความแข็งแรงผ่านไปยังโพลีเมอร์ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้หากเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ใช้ในปัจจุบัน

การค้นพบดังกล่าวมาจากทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Illinois โดยกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่นี้ใช้ พลังงานน้อยลง 10 อันดับขนาด (Orders of Magnitude) และตัด 2 อันดับขนาดของเวลาลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานกระบวนการผลิตปัจจุบัน

กุญแจสำคัญของกระบวนการ คือ การควบคุมปฏิกริยาเคมีในกระบวนการเสริมความแข็งแรง ทีมวิจัยสังเกตว่ามีพลังงานจำนวนมากถูกกักเก็บไว้ในพันธะเคมีของเรซิน ซึ่งเพียงพอต่อกระบวนการผลิตที่ต้องการ และเมื่อสามารถควบคุมให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานได้ในอัตราที่เหมาะสมไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปทำให้การใช้พลังงานสะสมภายในชิ้นส่วนนั้นสามารถลดพลังงานที่ต้องใช้ในกระบวนการปกติ แทนที่การใช้แหล่งความร้อนจากภายนอกที่มีค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานสูงกว่า

ที่มา:

Sciencedaily.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.