Saturday, August 20Modern Manufacturing
×

ราช กรุ๊ป ทุ่ม 1,600 ล้านบาท เพิ่มการผลิต โรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น

ราช กรุ๊ป ทุ่ม 1,600 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น ตั้งเป้าจำหน่ายลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครปี 2565

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศลงทุน 1,600 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น อีก 30 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำ 5.46 ตันต่อชั่วโมง ส่งผลให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 140 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำ 15.46 ตันต่อชั่วโมง สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตจากกำลังการผลิตของส่วนขยายนี้จะจำหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าด้วย โครงการนี้คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2565

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการนี้ดำเนินการต่อยอดหลังจากที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น (ชื่อเดิม นวนครการไฟฟ้า) เมื่อเดือนตุลาคม 2562 เนื่องจากที่ตั้งของโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติต่างๆ จำนวนมาก ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เห็นชอบข้อเสนอขอขยายกำลังการผลิตของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาในปลายปีนี้

“บริษัทฯ จะใช้เงินทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในการลงทุนโครงการส่วนขยายนี้ ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินกู้โครงการ บริษัทฯ ตั้งเป้าลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ราย ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำกับลูกค้าที่มีศักยภาพไว้จำนวนหนึ่งแล้ว โครงการจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทฯ ได้พัฒนาคิดค้นขึ้นให้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการเพิ่มและลดการผลิตในระยะเวลารวดเร็วโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการผลิต อีกทั้งช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง และลดต้นทุนการผลิตด้วย นับเป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ โดยไม่เพียงส่งผลดีในมิติเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมในภาพรวมอีกด้วย” นายกิจจา กล่าว

โรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอชั่น ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทโคเจนเนอเรชั่น ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ดำเนินการโดยบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกำลังผลิตติดตั้ง 110 เมกะวัตต์ โดย 90    เมกะวัตต์จำหน่ายให้กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี (ปี 2556-2581) ส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 10 เมกะวัตต์ ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 6 เมกะวัตต์ และนิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ 4 เมกะวัตต์ สำหรับไอน้ำที่ผลิตได้ 10 ตันต่อชั่วโมงนั้นจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร              

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×