fbpx
Friday, January 22Modern Manufacturing

ราช กรุ๊ป พัฒนาอุตฯ-ชุมชน อัจฉริยะ ปทุมธานี

ราช กรุ๊ป ร่วมกับ มธ.- NNCL- ALT พัฒนาโครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรรมอัจฉริยะเต็มรูปแบบ

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการนำร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ที่ได้รับการคัดเลือกจากทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพเหมาะสม กล่าวคือ มีความเป็นชุมชน มีสถาบันการศึกษา ที่พักอาศัย ธุรกิจการค้า และเขตอุตสาหกรรมอยู่โดยรอบ ตลอดจนมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค  โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเดิม ทั้ง NNCL และ ALT เพื่อนำความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายเข้ามาขับเคลื่อนและผลักดันความสำเร็จ     

“การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทำให้แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้รับการขานรับจากภาครัฐและเอกชนมากขึ้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ และนำมาสู่ความร่วมมือในโครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ ซึ่งพันธมิตรแต่ละฝ่ายจะได้บูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นกำลังในการพัฒนาโครงการตามเป้าหมาย บริษัทฯ คาดหวังว่าโครงการจะส่งผลกระทบสำคัญต่อการบริหารต้นทุนของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมผลิตภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และยังตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบดิจิทัลของคนในสังคมปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น” นายกิจจา กล่าว   

สำหรับการพัฒนาโครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Graduate School of Design มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแกนหลักในการออกแบบ วางแผน และวางผังเมือง รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ในขณะที่บริษัทฯ จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน  NNCL สนับสนุนข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภคในเขตอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และ ALT สนับสนุนความรู้ด้านนวัตกรรมโทรคมนาคมและโครงข่ายการสื่อสาร โดยคาดว่าต้นแบบจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2563  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.