fbpx
Tuesday, August 4Modern Manufacturing

วิศวกรรมแห่งชาติ 2561 มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านนวัตกรรม 4.0

“วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” (National Engineering 2018) งานสัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมและงานแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิศวกรรม ภายใต้แนวคิด Engineering for Society: Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation วิศวกรรมอัจฉริยะ เพื่อชีวิตทันสมัย สู่ประเทศไทย 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิการยน 2561 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี

วิศวกรรมแห่งชาติ 2561 มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านนวัตกรรม 4.0

การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ได้รับความร่วมมือจาก 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความรู้ร่วมกับพันธมติรผ่านงานสัมมนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษ ยุทธศาสตร์แห่งชาติตามนโยบายทั้ง 3 กระทรวงซึ่งสะท้อนบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีวิศวกรรมในการผลักดันประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยะประเทศได้ โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 4 โซน ได้แก่

โซนสัมมนาวิชาการ

สัมมนาวิชาการ งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

โซนพื้นที่จัดกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีวิศวกรรม

พื้นที่จัดกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีวิศวกรรม ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

โซนคลินิกช่าง

คลินิกช่าง งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

โซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีวิศวกรรม

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 จัดแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีวิศวกรรม

ภายในงานเต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทหรือทีมพัฒนาชาวไทย เช่น Exo-Suit จาก PTT หุ่นยนต์ 6 แขนสำหรับการทดสอบการเคลื่อนไหวในภารกิจกู้ภัย หรือยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถทดลองขับได้จริงภายในงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสัมมนาด้านวิชาการสำหรับวิศวกร รวมถึงแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 รวมถึงนิทรรศการพิเศษ “ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย” จำลองบรรยากาศภายในถ้ำหลวงเพื่อแสดงการทำงานด้านวิศวกรรมในภารกิจที่เกิดขึ้น

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.