fbpx
Sunday, January 19Modern Manufacturing

ศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ จัดหลักสูตรอบรมระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมยุคใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory) ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์สาธิต Lean Automation System Integrators โดย บริษัทเด็นโซ่ คอร์เปอเรชั่น หรือ LASI และศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยสถาบันไทย-เยอรมัน หรือ TGI Smart Factory เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติได้มาศึกษาการทำงานของเทคโนโลยีระดับโลก มีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการทำงานของระบบอัตโนมัติให้บุคลากรของไทยได้ศึกษาอย่างรอบด้าน พัฒนาศักยภาพแรงงานและบุคลากรตั้งแต่ต้นน้ำ โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อให้พร้อมรองรับการทำงานในภาคการผลิตรูปแบบใหม่ในอนาคต

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ มีการแข่งขันที่เข้มข้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยผู้ประกอบการแข่งขันได้ในตลาดโลก คือ การใช้งานเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) โดยเฉพาะด้านการออกแบบและจัดสร้างระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในระดับที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เน้นฝช้งานเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนและค่าซ่อมบำรุงที่สูง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจและวิสัยทัศน์สำหรับโลกอุตสาหกรรมใหม่ที่มีนวัตกรรมเป็นหัวใจ กสอ. จึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติเป็นพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการ SMEs หรือประชาชนทั่วไป เปิดโอกาสสัมผัสเทคโนโลยีและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ในกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็น System Integrator อีกด้วย

ศูนย์ดังกล่าวยังแสดงระบบการจัดการทั้งโรงงานว่ามี เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูล การติดตามตรวจสอบข้อมูล รวมถึงการใช้งานเครื่องจักร  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรตามความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 2 สถาบัน คือ บริษัทเด็นโซ่ คอร์เปอเรชั่น และสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เปิดเป็นคอร์สสำหรับ นักศึกษา ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาได้

โดยในระยะแรกศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติมีการเปิดอบรมหลักสูตร Lean Automation โดยบริษัท เดนโซ่ คอร์ปอเรชั่น สำหรับบุคลากร 4 ระดับ  ได้แก่

  1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของวิศวกร มุ่งเป้าไปที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและวิศวกรหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการส่งต่อความรู้ให้นักศึกษาและพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
  2. หลักสูตรพัฒนาระบบ System Integrator (SI) ยกระดับการทำงานไปสู่ระบบอัตโนมัติครบวงจร
  3. หลักสูตรสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิค หรืออาชีวศึกษา สร้างประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหลักจบการศึกษา
  4. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในอนาคตตั้งเป้ายกระดับการทำงานจากการทำงานเครื่องจักรเดี่ยวไปสู่ระบบอัตโนมัติที่กระบวนการผลิตทุกส่วนเชื่อมต่อกัน ในหลักสูตรจะมีการอบรมตั้งแต่การออกแบบไลน์การผลิตแบบ Lean Automation และหลักการในบำรุงรักษา โดยหลักสูตรใช้เวลาอบรม 132 ชั่วโมง  แบ่งเป็นทฤษฎี 30 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 70 ชั่วโมง และในปี 2561 นี้เป็นปีแรกที่ดำเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นการจัดอบรมจึงไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้ หลักสูตรของศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory) เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน โดยจะทำการอบรมไปพร้อมๆ กับสาธิตและฝึกการใช้เครื่องไปในคราวเดียวกัน การอบรมมีจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 10 คน ใช้ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 3 วัน  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory) สถานที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center หรือ ITC) ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ เว็บไซต์ www.itc.or.th

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.