Tuesday, December 5Modern Manufacturing
×

สถาบันเพิ่มผลผลิต ชู หลักการ Green Productivity นำภูมิภาคสู่ความยั่งยืน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย  จัดงานประชุมประจำปีและงานประชุมนานาชาติ ชูหลักการ Green Productivity พร้อมนำภูมิภาคสู่ความยั่งยืน

สถาบันเพิ่มผลผลิต ชู หลักการ Green Productivity นำภูมิภาคสู่ความยั่งยืน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานผู้แทนองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization) ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปี “63rd Workshop Meeting of Heads of NPOs (WSM)” และงานประชุมนานาชาติ “International Conference on Green Economy Growth: Synergizing Green Productivity and the Circular Economy” ​ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ 

[Factory News Live!] WeeklyReport | FactoryNews ep.30 / 14 Oct 2022

นำโดย นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  Dr. Indra Pradana Singawinata, APO Secretary General และนายสุรเชษฎ์ พลวณิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ APO Alternate Director for Thailand พร้อมด้วยผู้นำจากประเทศสมาชิกอีก 19 ประเทศ เข้าร่วมหารือเพื่อพิจารณาและทำความตกลงแผนการดำเนินโครงการด้านการเพิ่มผลิตภาพในอนาคต รวมถึงเพื่อแนะนำแนวทางและนวัตกรรมการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) พร้อมเสริมสร้างประสิทธิผลด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์ COVID-19

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ว่า“ในนามของกระทรวงอุตสาหกรรมและประเทศไทย ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในวันนี้ การประชุมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนผลิตภาพในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะเมื่อทุกประเทศฟื้นตัวจากการเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการระบาด COVID-19 รัฐบาลไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับ SMEs ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ให้พร้อมด้วยขีดความสามารถทางการแข่งขันสอดคล้องกับความต้องการของโลกธุรกิจยุคใหม่ ควบคู่กับการรับมือและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เรายังให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอีกด้วย”

​ด้าน Dr. Indra Pradana Singawinata, APO Secretary General กล่าวว่า“ในฐานะที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคนที่ 13 ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ผมรู้สึกโชคดีที่ได้ร่วมดำเนินภารกิจอันยิ่งใหญ่ เพื่อสานต่อความพยายามในการเพิ่มผลิตภาพ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยยึดมั่นในหลักการ 3 ประการ ได้แก่ การร่วมมือกัน (Synergy) การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency)

ผมในฐานะตัวแทนขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถสร้างชัยชนะอย่างรวดเร็วด้วยองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ผ่านโครงการระยะสั้นที่เข้าถึงได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์ชัดเจน โครงการระยะกลางและระยะยาวตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะเข้ามาช่วยส่งเสริมศักยภาพของเหล่าประเทศสมาชิกได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

​ด้าน นายสุรเชษฎ์ พลวณิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ   APO Alternate Director for Thailand กล่าวว่า “การประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมประจำปี ระหว่าง APO และประเทศสมาชิกในการพิจารณาและทำความตกลงแผนการดำเนินโครงการด้านการเพิ่มผลิตภาพในช่วงสองปีข้างหน้าแล้ว 

ในงานประชุมนานาชาติ International Conference on Green Economy Growth: Synergizing Green Productivity and the Circular Economy ยังเป็นการผลักดันความมีส่วนร่วมและเสริมสร้างโอกาสการเติบโตสีเขียวให้กับองค์กรต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการเผยแพร่แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity: GP) ทั้งในด้านเทคนิค และแนวโน้มความเป็นไปต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

รวมทั้งการมองหาโอกาสในการสร้างจุดแข็ง และเพิ่มประสิทธิผลด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ในประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×