Tuesday, June 6Modern Manufacturing
×

สมอ. จับมือตลาดดังชลบุรี ขายสินค้า มอก.

สมอ. ลงพื้นที่ชลบุรีเดินหน้าส่งเสริมความรู้มาตรฐาน จับมือ 4 ตลาดดัง และร้านจำหน่าย ขายสินค้า มอก. พร้อมปูพื้นฐานการมาตรฐานแก่นักเรียนอาชีวะ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

สมอ. จับมือตลาดดังชลบุรี ขายสินค้า มอก.

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” ระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กับผู้ประกอบการตลาดในจังหวัดชลบุรี และร้านจำหน่าย ได้แก่ ตลาดเนื่องจำนงค์ ตลาดหนองแก ตลาดวิศิษฐ์ชัย ตลาดสยามนินจา ร้าน ก.การช่างวัสดุ และห้างหุ้นส่วนจำกัด อัญชลินทร์ 888 ว่า สมอ. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับผู้ประกอบการตลาดที่ สมอ. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในตลาดให้จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย 

อัปเดตเทรนด์อุตสาหกรรมทุกสัปดาห์ Weekly Report | FactoryNews ep.1

รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในด้านการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมาได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดมาแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ ตลาดในจังหวัดปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 67 ตลาด 

สมอ. จับมือตลาดดังชลบุรี ขายสินค้า มอก.

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ นอกจากจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับผู้ประกอบการตลาดแล้ว ยังจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการมาตรฐาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และช่างยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง หากมีการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้กับผู้ผลิตชุมชนในจังหวัดชลบุรี จำนวน 18 ราย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัด เช่น ครกหิน ข้าวตังหน้าหมูหยอง ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ กระเป๋าหนังเทียม กระเป๋าผ้า ฯลฯ ถือเป็นต้นแบบที่ดีด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ผลิตชุมชนรายอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ต่อไป เลขาธิการ สมอ. กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×