Sunday, September 25Modern Manufacturing
×

สมอ. จับมือตลาดดังชลบุรี ขายสินค้า มอก.

สมอ. ลงพื้นที่ชลบุรีเดินหน้าส่งเสริมความรู้มาตรฐาน จับมือ 4 ตลาดดัง และร้านจำหน่าย ขายสินค้า มอก. พร้อมปูพื้นฐานการมาตรฐานแก่นักเรียนอาชีวะ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” ระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กับผู้ประกอบการตลาดในจังหวัดชลบุรี และร้านจำหน่าย ได้แก่ ตลาดเนื่องจำนงค์ ตลาดหนองแก ตลาดวิศิษฐ์ชัย ตลาดสยามนินจา ร้าน ก.การช่างวัสดุ และห้างหุ้นส่วนจำกัด อัญชลินทร์ 888 ว่า สมอ. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับผู้ประกอบการตลาดที่ สมอ. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในตลาดให้จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย 

อัปเดตเทรนด์อุตสาหกรรมทุกสัปดาห์ Weekly Report | FactoryNews ep.1

รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในด้านการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมาได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดมาแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ ตลาดในจังหวัดปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 67 ตลาด 

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ นอกจากจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับผู้ประกอบการตลาดแล้ว ยังจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการมาตรฐาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และช่างยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง หากมีการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้กับผู้ผลิตชุมชนในจังหวัดชลบุรี จำนวน 18 ราย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัด เช่น ครกหิน ข้าวตังหน้าหมูหยอง ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ กระเป๋าหนังเทียม กระเป๋าผ้า ฯลฯ ถือเป็นต้นแบบที่ดีด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ผลิตชุมชนรายอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ต่อไป เลขาธิการ สมอ. กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×