Thursday, August 11Modern Manufacturing
×

สมอ. เปิดให้บริการทางออนไลน์ครบทุกกิจกรรม 100%

สมอ. ให้บริการทางออนไลน์ 100% ทุกกิจกรรม รับนโยบายรัฐบาลอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดเปิดระบบ e-Accreditation ในการออกใบรับรองระบบงาน ISO ทางออนไลน์ ผู้ประกอบการแห่ยื่นขอเกือบ 40 ราย 

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม  มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการอนุญาตจะต้องนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงานทั้งระบบให้ครบทุกกิจกรรม ล่าสุด สมอ. สามารถนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการออกใบอนุญาตครบทุกกิจกรรม ตั้งแต่การยื่นคำขอใบอนุญาต มอก. การตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด และการตรวจโรงงานทางออนไลน์ รวมถึงการชำระค่าบริการต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการผู้ประกอบการและประชาชนได้อย่างทั่วถึงภายใต้สถานการณ์โควิด-19  และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจาก สมอ. ประสบความสำเร็จในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ทั้งการยื่นขอใบอนุญาต มอก. ผ่านระบบ e-License การตรวจติดตามผลผู้ได้รับใบอนุญาตผ่านระบบ e-Surveillance และการชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านระบบ e-Payment ตลอดจนการขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่ สมอ. ควบคุม กว่า 300 คำขอ ต่อวันผ่านระบบ National Single Window หรือ NSW ที่มีการเชื่อมโยงกับกรมศุลกากร เพื่อป้องกันการนำสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ซึ่ง สมอ. ได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เปิดใช้ระบบ e-Accreditation เพื่อออกใบรับรองระบบงาน ISO แก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การรับรองห้องแล็ปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อให้ห้องแล็ปได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสากล และลดการตรวจสอบซ้ำจากประเทศคู่ค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก และเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ การรับรองหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012 เป็นการรับรองระบบงานของหน่วยตรวจว่ามีความสามารถ และมีความเป็นกลางในการดำเนินงาน การให้บริการงานตรวจเป็นไปตามมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสากล 

การให้บริการผ่านระบบดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบและรับรองกว่า 700 ราย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สามารถยื่นขอการรับรองระบบงาน ISO ผ่านทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่การยื่นคำขอ การประสานงาน การตรวจประเมินทางไกล (Remote assessment) และการรับรองตนเอง (Self declaration) แทนการออกไปตรวจประเมินสถานที่จริง โดยผู้ตรวจประเมินจะประสานงานการตรวจประเมินทางออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบแล้วเกือบ 40 ราย โดยสามารถเข้าระบบได้ที่ https://www.tisi.go.th/

website/Accreditation/eAccreditation หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  โทร. 0 2202 3531 หรือ e-mail: nsc@mail.tisi.go.th

“สมอ. ได้พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตผ่านทางออนไลน์ 100% ครบทุกกิจกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการและประชาชนตามนโยบายรัฐบาล และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สมอ. ให้มากยิ่งขึ้น และจะพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้าย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×