Monday, September 25Modern Manufacturing
×

สศอ. ชู แนวคิด BCG Economy ขับเคลื่อนฮับยานยนต์ไฟฟ้า

สศอ. สนับสนุนฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ชู แนวคิด BCG Economy ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในการประชุมเอเปค ปี 2565

สศอ. ชู แนวคิด BCG Economy ขับเคลื่อนฮับยานยนต์ไฟฟ้า

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม APEC Automotive Dialogue (APEC AD) ครั้งที่ 36 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อติดตามสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของสมาชิกเอเปค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์ (ECO System) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแนวทางการขนส่งสาธารณะสีเขียว (Green Public Transportation) ในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปค “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy

คุยกับ OHAUS เครื่องชั่งน้ำหนัก เทคโนโลยีพันปีที่ไม่ถูก Disrupt

 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ควรผลักดัน ประกอบด้วย 1.การสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านนโยบายการสร้างแรงจูงใจและกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 2.การสนับสนุนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่อย่างยั่งยืนผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดการใช้คาร์บอนในกระบวนการผลิต และใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.การจัดทำกรอบนโยบายสำหรับยานยนต์อัตโนมัติ ผ่านการศึกษาในประเด็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 4.การผลักดันนโยบายการใช้ยานพาหนะร่วมกัน การใช้ยานพาหนะขนาดเล็ก และใช้การขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปัญหาการจราจร อุบัติเหตุ และมลพิษทางอากาศ

สำหรับการดำเนินกิจกรรมของ APEC AD สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและแนวคิดหลัก ของไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 รวมทั้งแนวทางการผลักดันนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนตามทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และความต้องการของตลาดโลก ทั้งนี้ สศอ. และหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความร่วมมือกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×