Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

สศอ. ชู แนวคิด BCG Economy ขับเคลื่อนฮับยานยนต์ไฟฟ้า

สศอ. ชู แนวคิด BCG Economy ขับเคลื่อนฮับยานยนต์ไฟฟ้า

สศอ. สนับสนุนฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ชู แนวคิด BCG Economy ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในการประชุมเอเปค ปี 2565

สศอ. ชู แนวคิด BCG Economy ขับเคลื่อนฮับยานยนต์ไฟฟ้า

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม APEC Automotive Dialogue (APEC AD) ครั้งที่ 36 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อติดตามสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของสมาชิกเอเปค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์ (ECO System) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแนวทางการขนส่งสาธารณะสีเขียว (Green Public Transportation) ในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปค “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy

สศอ. ชู แนวคิด BCG Economy ขับเคลื่อนฮับยานยนต์ไฟฟ้า

คุยกับ OHAUS เครื่องชั่งน้ำหนัก เทคโนโลยีพันปีที่ไม่ถูก Disrupt

 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ควรผลักดัน ประกอบด้วย 1.การสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านนโยบายการสร้างแรงจูงใจและกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 2.การสนับสนุนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่อย่างยั่งยืนผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดการใช้คาร์บอนในกระบวนการผลิต และใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.การจัดทำกรอบนโยบายสำหรับยานยนต์อัตโนมัติ ผ่านการศึกษาในประเด็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 4.การผลักดันนโยบายการใช้ยานพาหนะร่วมกัน การใช้ยานพาหนะขนาดเล็ก และใช้การขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปัญหาการจราจร อุบัติเหตุ และมลพิษทางอากาศ

สำหรับการดำเนินกิจกรรมของ APEC AD สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและแนวคิดหลัก ของไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 รวมทั้งแนวทางการผลักดันนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนตามทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และความต้องการของตลาดโลก ทั้งนี้ สศอ. และหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความร่วมมือกับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×