Sunday, January 29Modern Manufacturing
×

สศอ. ผนึก กลุ่ม CLMV ยกระดับดัชนีอุตสาหกรรมสู่สากล

สศอ. ร่วมกับ TICA และ JICA จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ยกระดับดัชนีอุตสาหกรรมสู่สากล เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

สศอ. ผนึก กลุ่ม CLMV ยกระดับดัชนีอุตสาหกรรมสู่สากล
สศอ. ผนึก กลุ่ม CLMV ยกระดับดัชนีอุตสาหกรรมสู่สากล
สศอ. ผนึก กลุ่ม CLMV ยกระดับดัชนีอุตสาหกรรมสู่สากล

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมของประเทศ ได้ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดโครงการหลักสูตรการจัดทำดัชนีภาคอุตสาหกรรม (Introduction to Industrial Production Indices for Mekong Countries) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เพื่อฝึกอบรมบุคลากรจากประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานเดียวกัน นำไปสู่การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 

กรณีศึกษา…อัพเกรดโรงงานน้ำตาลอายุร้อยปีสู่ Factory Automation ด้วยระบบ Ecostruxure [Super Source]

ซึ่งมีกลุ่มประเทศเป้าหมายนำร่อง  ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม โดยการดำเนินงานเชิงรุกนี้  จะก่อประโยชน์ร่วมกันต่อการยกระดับศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการสร้างเครือข่ายการผลิต (Production Network Building) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ 

“ดัชนีอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้ม และติดตามประเมินภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมระหว่างกัน แต่ยังช่วยให้มีการพัฒนาต่อยอดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงให้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นการสร้างพันธมิตรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของไทยกับองค์กรของกลุ่มประเทศ CLMV ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันอีกด้วย” นายทองชัย กล่าว

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×