fbpx
Tuesday, February 18Modern Manufacturing

สิงคโปร์เพิ่มขุมกำลังให้เหล่าผู้ผลิตด้วยการอัดฉีดเทคโนโลยี

The Agency for Science, Technology and Research หรือ A*STAR ประเทศสิงคโปร์ประกาศพื้นที่ใหม่สำหรับเหล่าบริษัทที่ต้องการทดสอบเทคโนโลยีล้ำสมัยกว่า 10 รูปแบบ ในชื่อ Advanced Remanufacturing and Technology Centre (ARTC)

สิงคโปร์เพิ่มขุมกำลังให้เหล่าผู้ผลิตด้วยการอัดฉีดเทคโนโลยี

การลงทุนสร้างสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกนี้สามารถเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งพื้นที่สำหรับทดสอบจะมีความเหมาะสมต่อ Virtual Lab และอุปกรณ์การจำลองต่าง ๆ กลุ่มธุรกิจสามารถทดสอบสายการผลิตใหม่และพัฒนาการวางแผนทรัพยากรก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่จริง ๆ ในกระบวนการผลิต

โมเดลการทำงานแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วกับ Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech) ซึ่งแตกต่างกับ ARTC โดย SIMTech เน้นการวางก้าวแรกสำหรับการปรับใช้เทคโนโลยี ในขณะที่ ARTC ตั้งเป้าให้บริษัทปรับใช้เทคโนโลยีในระดับสูง เช่น การใช้งานหุ่นยนต์และ IoT

การก่อตั้งศูนย์ในครั้งนี้อยู่ในแผนของภาครัฐที่ชื่อว่า Research, Innovation and Enterprise 2020 (RIE2020) มีเม็ดเงินกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ที่เปิดโอกาสให้พัฒนางานวิจัยและยกระดับศักยภาพเทคโนโลยี


ที่มา:

  • Techwireasia.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.