Friday, January 21Modern Manufacturing
×

“สุริยะ” สั่ง “กรอ.” เร่งขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก

“สุริยะ” สั่ง กรอ. เร่งขับเคลื่อนแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้าน “กรอ.” ชง 3 มาตรการหลัก หวังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้ได้ ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้กำชับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ให้เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 ซึ่งภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งจากกระบวนการผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการของเสีย การใช้พลังงานทดแทน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้ส่งเสริมและดำเนินการที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยการหมุนเวียนนำกากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ให้ได้ผลตามเป้าที่ตั้งไว้ และดูแลสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

ด้านนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า กรอ. ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 ในสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use หรือ IPPU) รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก ได้แก่

 1) มาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยการใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นในคอนกรีตผสมเสร็จ 2) มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็น โดยการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น และการกำจัดทำลายของเสียและสารทำความเย็นที่เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธี และ 3) มาตรการการจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม        โดยการเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยการนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ 

ซึ่งเป็น 3 มาตรการในลำดับแรกที่ผู้ประกอบการมีความพร้อมและศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม

สำหรับแผนปฏิบัติการฯ ได้กำหนดมาตรการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การพัฒนาระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV) การเสริมสร้างขีดความสามารถ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก โดยที่มีการกำหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกในส่วนที่ กรอ. รับผิดชอบในสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาน้ำเสียภาคอุตสาหกรรมภายในปี 2573 รวมทั้งสิ้น 2.25 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากภาพรวมของประเทศทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 115.6 ล้านตันฯ ใน 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาพลังงานและขนส่ง 113.0 ล้านตันฯ สาขาการจัดการของเสีย 2.0 ล้านตันฯ 

“ปี 2564 กรอ.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียสารทำความเย็น รวมถึงการประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการกำจัดทำลายของเสียของสารทำความเย็นด้วย ทั้งนี้ ปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญอย่างมากพร้อมกับประกาศความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) และในทางปฏิบัติน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 ที่สหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพร่วมกับอิตาลีในเดือนพฤศจิกายน 2564”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×