Saturday, August 20Modern Manufacturing
×

ส.เพื่อนชุมชน ผลักดัน MTP เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สมาคมเพื่อนชุมชน ขับเคลื่อน มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ (MTP) ตั้งเป้าขึ้นชั้นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 ต้นแบบของไทย พร้อมขยายผลสู่พื้นที่พัฒนาอีอีซี  

นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผย ว่า สมาคมฯ ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งคือมุ่งสร้าง “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน” ให้เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ในระดับสูงสุด หรือระดับ “Happiness” เพื่อให้ระยองเป็นเมืองต้นแบบ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ของประเทศไทย 

สำหรับผลการดำเนินงานตลอด 10 ปี ได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่าน 10 โครงการสำคัญ  ได้แก่  

1. โครงการEco Industrial Town: จาก Eco Factory สู่ บ้าน วัด โรงเรียน ตำบล เชิงนิเวศ ทำให้ 76 โรงงาน ในกลุ่มสมาชิก  ได้ผ่านการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครบ 100%  ในปี 2562 มีโรงเรียนนำร่อง คือ โรงเรียนวัดกรอกยายชา วัดเชิงนิเวศ (Eco Temple) และขยายผลเพิ่มอีก 13 วัด  ตำบลเชิงนิเวศ (Eco City) คือ ตำบลเนินพระ เป็นต้นแบบ ตำบลเชิงนิเวศ 

 2. โครงการทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน  สมาคมฯ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนทุนการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยเริ่มให้ทุนรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2554  

3. โครงการบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบัน มีบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ  9 แห่งในจังหวัดระยอง ที่สำเร็จจากทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน จำนวนมากกว่า 400 คน ทำให้ชุมชน ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีมากขึ้น    

4. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชน เพื่อดูแลผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล   

5. โครงการการพัฒนาศักยภาพ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)   ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อให้ อสม. มีความรู้ มีความพร้อมที่จะไปช่วยดูแลชุมชน  ครอบคลุม 6 ตำบล มีจำนวน อสม. ร่วมอบรมแล้ว ประมาณ 2,000 คน  

6. โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ เป็นการทบทวนความรู้ให้นักเรียน ม.6 ในจังหวัดระยอง ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้นักเรียน ได้คะแนน O-NET ติด 5 ลำดับแรกของประเทศ และ ในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2562 พัฒนาขึ้นได้ลำดับที่ 3 ของประเทศ  

7. โครงการทุนปริญญาตรีและทุนอาชีวศึกษาเพื่อนชุมชน เปิดโอกาสทางด้านการศึกษา ให้เยาวชนในจังหวัดระยอง เมื่อเรียนจบแล้ว ได้กลับมาทำงานในจังหวัดบ้านเกิด ได้ดูแลครอบครัว และ มีอาชีพ มีรายได้ เริ่มตั้งแต่ ปี 2554-ปัจจุบัน 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว เป็นการพัฒนาให้ครูแนะแนวในจังหวัดระยอง มีความรู้ ความเข้าใจ แนวโน้มสาขาอาชีพในอนาคต สามารถชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมกับนักเรียนได้ถูกต้อง 

9. โครงการแผนฉุกเฉินชุมชนและเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก สมาคมฯ  ร่วมกับเทศบาล และชุมชนในพื้นที่มีการจัดทำแผนฉุกเฉินชุมชน และมีเครือข่ายเฝ้าระวังสิงแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน   

10. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการ “เพื่อนชุมชน x ธรรมศาสตร์โมเดล”  โครงการนี้ ได้นำภูมิปัญญาพื้นถิ่นของชุมชน มาผสมผสานกับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่  พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชน จากการพัฒนาจำนวน 38 กลุ่ม สร้างรายได้รวมในช่วงเวลา 5 ปี มากกว่า 50 ล้านบาท  

ปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 โครงการ “เพื่อนชุมชน x ธรรมศาสตร์โมเดล”  ได้รับรางวัลด้านระบบนิเวศ ของวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก EFMD (European Foundation for Management Development) เป็นรางวัลระดับโลกที่เราภูมิใจ 

นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาในจังหวัดระยอง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยพื้นที่ต้นแบบ (Model) ที่ทางสมาคมฯ ได้พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย  อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชุมชนเชิงนิเวศ  โรงเรียนเชิงนิเวศ และ วัดเชิงนิเวศ  รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ หรือให้คำแนะนำแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสู่พื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เป็นต้น  ตลอดจนเปิดให้มีการเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบ สำหรับองค์กร และหน่วยงานที่สนใจ  

และยังได้เปิดให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการ “เพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล” เพื่อต่อยอดการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×