Monday, January 17Modern Manufacturing
×

เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร?

เขตเศรษฐกิจพิเศษคือ แนวคิดที่มาจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยเป็นพื้นที่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้กฎหมายและการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การออกกฎหมายที่ค่อนข้างมีความเสรี และการให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษยังคือการที่ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน


ในส่วนของโครงสร้างของเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ได้มีการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกิจการต่างๆ เช่น กิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา การวิจัยและพัฒนา การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสุขอนามัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง

ในส่วนของวัตถุประสงค์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษคือการส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้มีการเข้ามาลงทุนในพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังมีกฎหมาย มาตรการ หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จูงใจเหล่านักลงทุนให้เข้ามาทำธุรกิจในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย  โดยสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะเป็นในเรื่องของกฎระเบียบที่มีความผ่อนปรนเป็นพิเศษ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และยังสามารถนำเงินเข้าออกได้อย่างเสรี เป็นต้น

สำหรับในประเทศไทยได้มีการประกาศและกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และให้ความสำคัญกับพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพจำนวน 10 จังหวัดด้วยกันดังนี้
1. ตาก
2. มุกดาหาร
3. สระแก้ว
4. ตราด
5. สงขลา
6. หนองคาย
7. นราธิวาส
8. เชียงราย
9. นครพนม
10. กาญจนบุรี

ความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1. เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้
อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าวัตถุประสงค์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษคือการที่ภาครัฐมีการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนยังพื้นที่นั้นๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีสิทธิพิเศษ อย่างการยกเว้นภาษี และมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยดึงดูดกลุ่มนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล

2. ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษคือการที่ภาครัฐ เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่ จึงเสมือนเป็นการเปิดประเทศเข้าสู่ระบบการค้าเสรี ทำให้เกิดเงินทุน บุคลากรวิชาชีพ วัตถุดิบ และแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทำงาน จึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายในตัว

3. เป็นการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่างๆ
ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนน ระบบประปา ไฟฟ้า หรือโทรคมนาคมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการกระจายทั้งความเจริญ และรายได้ไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจนั้นๆ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

4. เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
นอกจากในเรื่องของเงินลงทุนต่างๆ ที่จะเข้ามายังในประเทศแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ จากนักลงทุนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต หรือการประกอบธุรกิจ รวมถึงความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ จากชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนยังพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษด้วยเช่นกัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×