Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

โรงงานน้ำตาล เผย ปีนี้อ้อยลดลงแต่ยิลด์น้ำตาลสูงขึ้น

โรงงานน้ำตาล คาดปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิต 2563/64 ไม่เกินสิ้นเดือน มี.ค.  รับปีนี้อ้อยลดลงแต่ยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยสูงขึ้นหลังชาวไร่ร่วมมือตัดอ้อยสดลดอ้อยไฟไหม้

นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า การดำเนินการเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 ของโรงงานทั้ง 57 โรง จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 หลังเปิดหีบมาแล้ว 99 วัน พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 66.26 ล้านตัน ลดลงจากช่วงระยะเวลาหีบอ้อยที่เท่ากันของปีก่อนที่มีอ้อยหีบ 74.49 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงในช่วงการเพาะปลูกประกอบกับชาวไร่มองว่า ราคาอ้อยปีหน้าจะอยู่ในระดับสูงเนื่องจากราคาน้ำตาลตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงกันอ้อยบางส่วนไว้ทำพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกส่งผลทำให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบโดยภาพรวมปีนี้ลดลง 

 อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือระหว่างโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยในการจัดเก็บผลผลิตอ้อยสดที่มีคุณภาพหีบสกัดเป็นน้ำตาล ทำให้มีสัดส่วนปริมาณอ้อยสดเข้าหีบคิดเป็น 73.64% และอ้อยไฟไหม้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือลดลงเหลือ 26.36% จากปีก่อนที่มีสัดส่วนอ้อยไฟไหม้เกือบ 49.80% นอกจากนี้ โรงงานน้ำตาลทุกโรงมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างจริงจัง ทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) โดยเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้นหรืออยู่ที่ 113.28 กิโลกรัมต่อตันอ้อย คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลโดยรวมได้ทั้งสิ้น 75.07 ล้านกระสอบ 

 ทั้งนี้ โรงงงานน้ำตาล ประเมินว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะสามารถประกาศปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตนี้ได้ โดยในระหว่างนี้จะเร่งสำรวจอ้อยค้างไร่เพื่อป้องกันอ้อยที่ยังหลงเหลือ พร้อมให้คำแนะนำและเตรียมพร้อมแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอ้อยในฤดูการผลิตใหม่ เนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์สภาพอากาศภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตถัดไปได้

 “คุณภาพอ้อยเข้าหีบดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดส่งอ้อยสดอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ส่งผลทำให้ยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยสูงขึ้นแม้ปีนี้ปริมาณอ้อยจะลดลงจากปีก่อน โดยขณะนี้หลายโรงงานได้ทยอยปิดหีบอ้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ก็สามารถประกาศปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 อย่างเป็นทางการ” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×