fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

3 ขั้นตอน ลดขยะจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ขยะหรือของเสียจากกระบวนการผลิตนั้นสามารถสร้างปัญหาได้อย่างมากมาย อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และปัญหาด้านต้นทุน ดังนั้นการบริหารจัดการขยะจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ลดลงและเปิดโอกาสให้ความก้าวหน้าของการทำงานเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันการเลือกใช้วัสดุทดแทนและพลังงานทดแทนสามารถลดคาร์บอนจากโรงงานได้ส่วนหนึ่ง แต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นการลดของเสียจากโรงงานผลิตไม่ว่าจะเป็นน้ำ การคายสารเคมีรวมถึงคาร์บอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างปัญหาในการผลิตได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ อาการเจ็บป่วยของแรงงาน ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปฏิบัติการ เป็นต้น การแก้ไขและป้องกันปัญหาเหล่านี้สามารถทำได้โดยใช้การดำเนินการเบื้องต้น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. บังคับใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

การวางแนวทางปฏิบัติสำหรับสิ่งแวดล้อมสามารถลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านกฏหมายหรือการผลิตที่ล่าช้าที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานตามมาตรฐน ISO 14001 สามารถสร้างความมั่นใจดังกล่าวได้ โดยใช้ ISO 14001 เป็นกรอบวางรากฐานและพัฒนามาตรการที่เหมาะสมกับโรงงานได้ การวางแผนติดต่อบริษัทภายนอกสำหรับบริหารจัดการรีไซเคิลน้ำยาหล่อเย็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกัน

2. กำหนดพื้นที่เสี่ยงในโรงงานเพื่อสร้างการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ

การทำความเข้าใจในพื้นที่ปฏิบัติงานแต่ละส่วน เช่น การกัดชิ้นส่วน การทำความสะอาดชิ้นส่วน ทำให้สามารถเลือกใช้รูปแบบและเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดรวมถึงการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมได้ เช่น พื้นที่ที่มีการกัดชิ้นส่วนโลหะจะเกิดของเสียจากเศษในกระบวนการ การสร้างระบบรีไซเคิลที่มีการจัดเก็บเรียบร้อยเป็นที่เป็นทางสามารถลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยและลดผลกรระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

3. ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย

การใช้เทคโนโลยีและการบวนการที่ทันสมัยสามารถลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยคุณภาพมี เช่น ความสามารถในการลดความสูญเสียหรือเศษเหลือของวัตถุดิบที่น้อยลงเมื่อมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันการสร้างมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพรับกับเทคโนโลยีสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้ เช่น การจัดการปัญหาความเสี่งยที่อาจเกิดขึ้นได้รอบๆ เครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นการวางของที่อาจก่อให้เหิกอุบัติเหตุ การรั่วไหลของเหลว ช่องทางเดินที่แคบเกินไป หรือการใช้งานหัวกัดต่างๆ เมื่อมีการใช้สารหล่อเย็นเพื่อยืดอายุการทำงานแล้วมีระบบสำหรับบริหารจัดการเพื่อนำสารหล่อเย็นนั้นกลับมาใช้อีกครั้ง

อย่างไรก็ตามการจัดการด้านสภาพแวดล้อมจำเป็นต้องมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทำงานในโรงงานไม่ใช่เรื่องยากหรือต้องลงทุนจำนวนมากในการเริ่มต้น การวางมาตรการที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเก็บของเสียและการจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจัดการได้ทันที


ที่มา:

  • Aerospacemanufacturinganddesign.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.