fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

5 ขั้นตอนเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

เมื่อการแข่งขันในตลาดโลกมีความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการการแข่งขันของประเทศที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุนต่ำ อีกหนึ่งปัจจัย คือ การเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ตอบสนองต่อการค้าขายในตลาดที่มีขนาดใหญ่ซึ่งแข่งขันกันในราคาที่ต่ำและมีระยะเวลาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สั้นลงในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานการผลิตไว้ การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้สามารถพิชิตตลาดที่เป็นเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

การแข่งขันในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะของบริษัทนานาชาติกับบริษัทท้องถิ่นที่ผลิตเพื่อท้องถิ่น โดยบริษัทนานาชาตินั้นมีข้อได้เปรียบ คือ ต้นทุนการผลิตที่ต่ำเนื่องจากการมีแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย รวมถึงความสามารถในการตอบสนองและดำเนินการได้หลากหลายภาคส่วนพร้อมกัน สำหรับบริษัทท้องถิ่นนั้นจะมีความเชี่ยวชาญในการตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำเนื่องจากความคุ้นเคยกับกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการตอบสนองต่อการสื่อสารและการผลิตด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่าบริษัทนานาชาติรวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ ซึ่งจุดเด่นที่แตกต่างกันนี้เองทำให้ต้องเกิดการเลือกสรรค์และใช้งานข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบการแข่งขันที่เกิดขึ้น แม้จะมีปัจจัยและความต้องการที่แตกต่างกันแต่ขั้นตอนกระบวนการรวมถึงเครื่องมือที่ใช้นั้นมีความคล้ายคลึงกัน

5 ขั้นตอนเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

สำหรับความท้าทายในตลาดโลกนั้นการเก็บข้อมูลของตลาดเป็นสิ่งสำคัญ WBA Aachener Wekzeugbau Akademie ได้นำเสนอขั้นตอนสำหรับเก็บข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดและแข่งขันในพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. จำกัดขอบเขตความต้องการ
  การเลือกเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อให้การตัดสินใจเกิดขึ้นได้อยางมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อความต้องการของผิลตภัณฑ์ เช่น ขนาด รูปทรง ลักษณะพื้นผิว ซึ่งต่อเนื่องไปถึงความต้องการระดับการศึกษาของแรงงาน ซัพพลายเออร์ในพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ยังต้องจัดลำดับความสำคัญขอความต้องการเหล่านั้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จและประเมินการทำงานได้อย่างชัดเจนภายหลัง
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น
  การระบุข้อมูลและใส่รายละเอียดที่ของตลาดที่มีศักยภาพรวมถึงลักษณะเฉพาะตัวเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับขอบเขตความต้องการที่ระบุไว้เป็นสิ่งสำคัญ การรวบรวมข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงซัพพลายเออร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีศักยภาพในการใช้งานทั้งหมด
 3. วิเคราะห์ข้อมูล
  ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดต้องได้รับการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบขอบเขตข้อจำกัดกับลักษณะที่โดดเด่นของซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรองหรือตำแหน่งสถานที่ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การประเมินซัพพลายเออร์แต่ละรายอย่างละเอียดซึ่งจะสะท้อนความสามารถในการตอบสนองต่อเงื่อนไขข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในขั้นตอนแรก ชี้ให้เห็นความเหมาะสมที่มีต่อเป้าหมายและข้อจำกัดแต่ละประเด็นที่ตั้งไว้
 4. ตรวจสอบสถานที่จริง
  การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลด้วยผู้เชี่ยวชาญสามารถรับประกันความถูกต้องและสร้างน้ำหนักความน่าเชื่อถือให้การทำงานภาพรวมได้ ทั้งยังเป็นการยืนยันข้อมูลกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
 5. การเก็บรักษาข้อมูล
  ข้อมูลที่ได้มานั้นจำเป็นต้องได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง เครื่องมืออันชาญฉลาดในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องถูกนำมาใช้ ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้วจำเป็นต้องมีการอัพเดทอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพ

ที่มา:

 • ETMM

 

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.