fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

เมื่อ Additive Manufacturing เข้าสู่ยุค MASS

จากสิทธิบัตรแรกของ 3D Printing ในปี 1986 จนถึงปัจจุบันปี 2018 เทคโนโลยีสำหรับการผลิตต้นแบบอันรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตโลหะแบบ Additive Manufacturing (AM) เติบโตขึ้นกว่า 875% ภายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

จากรายงานของ Wohlers Report เฉพาะภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา AM ในส่วนของโลหะเติบโตกว่า 220% กว่า 135 บริษัททั่วโลกมีการผลิตด้วย Industrial AM Systems ซึ่งมีการลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป เพิ่มขึ้นจก 97 บริษัทในปี 2016

ปัจจุบัน Boeing ผลิตชิ้นส่วนจาก AM กว่า 60,000 ชิ้น และ GE ผลิต 50,000 ชิ้น แสดงให้เห็นทิศทางการเติบโตและการผลิตจำนวนมากได้อย่างชัดเจน หรือ Stryker ผู้ผลิตในกลุ่มการแพทย์มีชิ้นส่วนที่ผลิตจากโลหะด้วย AM ใช้กับผู้ป่วยกว่า 1 แสนราย

แม้ว่าการผลิตโลหะด้วย AM จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการผลิตได้ทุกประเด็น แต่ความคุ้มค่าและศักยภาพการผลิตนั้นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย กระแสการผลิตจำนวนมากสำหรับ AM กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในบางพื้นที่ของโลก การตอบสนองต่อตลาดที่มีขนาดใหญ่ของเทคโนโลยี AM


ที่มา:

  • Machinedesign.com

 

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.