Friday, April 12Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนเม.ย.ลดลงร้อยละ 0.13 

ส.อ.ท. เผย เดือนเมษายน 2566 มียอดการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 117,636 คัน ลดลงร้อยละ 0.13 ยอดขาย 59,530 คัน ลดลงร้อยละ 6.14 ยอดส่งออก 79,940 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.53

ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนเม.ย.ลดลงร้อยละ 0.13 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2566 ว่า จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2566 มีทั้งสิ้น 117,636 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 0.13 จากการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ลดลงร้อยละ 11.31 แต่ผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.04 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 34.59 เพราะวันทำงานน้อยกว่า 

ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนเม.ย.ลดลงร้อยละ 0.13 

โซลูชัน X-ray ตรวจสอบชิ้นงาน | Zeiss Bosello HEX

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – เมษายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 625,423 คัน และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – เมษายน 2565 ร้อยละ 4.61

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนเมษายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 59,530 คัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 25.53 และลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 6.14 จากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน เนื่องจากหนี้ครัวเรือนอยู่ในอัตราสูงและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นเพิ่มขึ้นอีก

ส่งออกได้ 79,940 คัน ลดลงจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ 18.74 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 43.53 เพราะผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.06 และ 6.06 ตามลำดับจากฐานต่ำของปีที่แล้วเนื่องจากขาดแคลนชิปจากสงครามยูเครนและการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีน เดือนเมษายนจึงส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกออกกลาง แอฟริกา และยุโรปมูลค่าการส่งออก 50,164.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 49.83 

ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 5,181 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนปีที่แล้วร้อยละ 320.88

ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท HEV จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 6,198 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนปีที่แล้วร้อยละ 31.62 

ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท PHEV  จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 784 คัน ลดลงจากเดือนเมษายนปีที่แล้วร้อยละ 6.33

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×