Friday, August 19Modern Manufacturing
×

GGC จับมือ GIZ ยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมัน

GGC จับมือ GIZ หนุนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้มาตรฐานสากล ยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดน้ำมันปาล์มยั่งยืนของไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดโลก

GGC จับมือ GIZ ยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมัน

GGC ร่วมกับ  GIZ  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate – friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand)  หรือ SCPOPP เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดน้ำมันปาล์มยั่งยืนของไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดโลก

Review | เครื่องชั่งบรรจุถุง TFFS (Tubular Form Fill and Seal) [Super Source]

นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า GGC เห็นว่าในสภาวะการแข่งขันสูงการยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้ตรงตามมาตรฐาน RSPO   (The Roundtable on Sustainable Palm Oil) เป็นสิ่งจำเป็น บริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศมีการเลือกคู่ค้าที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าวมาพิจารณาซื้อสินค้ามากขึ้น รวมทั้งการกำหนดกฏเกณฑ์มาตรฐานในการรับซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือแสดงจุดยืนในการรับสินค้ามาขายจากผู้ประกอบการที่เป็นต้นน้ำจนถึง ปลายน้ำที่มีกระบวนการผลิตที่รักษ์สิ่งแวดล้อม การเข้ามามีบทบาทในการยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จึงเป็นเรื่องที่เรามองว่าสำคัญ

นอกจากการสร้างโอกาสให้กับการดำเนินธุรกิจของ GGC แล้ว เรายังมองหาแนวทางที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยการขยายผลที่จะสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้รับความรู้ด้านการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เราได้มีโอกาสเจอพันธมิตร คือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย  ซึ่งได้ดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate – friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand)  หรือ SCPOPP เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้รับ การรับรองมาตรฐาน RSPO ด้วยเห็นว่าทั้ง GGC และ GIZ มีวิสัยทัศน์เดียวกัน คือทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ความร่วมมือดังกล่าว  จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ ของเราในครั้งนี้ คือ การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 500 ราย ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรังและจังหวัดพังงา ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ภายในปี 2567 โดยมีแนวทางการดำเนินงานหลักๆ คือ  การส่งเสริมการปฏิบัติที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรรายย่อย ด้วยการสร้างวิทยากรการฝึกอบรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยใช้หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยผลิตปาล์มน้ำมันของไทย หรือที่เรียกว่า TOPSA (Thailand Oil Palm Smallholder Academy) ถ่ายทอดหลักสูตรให้กับเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยให้มีการปฏิบัติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติและการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน  เพื่อสนับบสนุนเกษตรกรรายย่อย รวมถึงสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศ

นับเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของ GGC ในการสนับสนุนการผลิตปาล์มอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาวของเกษตรกร เพื่อให้สามารถดำรงชีพปลูกพืชผลได้อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) สะท้อนถึงการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์” นายไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×