Wednesday, December 1Modern Manufacturing
×

Interroll Thailand ขยายสู่โรงงานแห่งใหม่ที่ใหญ่และทันสมัยกว่า

วันที 8 มกราคม 2018 เมือง แซนต์ แอนโตนิโอ สวิสเซอร์แลนด์ เนืองด้วยความต้องการที่เพิมขึ้นของระบบขนถ่ายและลำเลียงวัสดุจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้อินเตอร์โรลต้องเพิ่มกิจกรรมธุรกิจในประเทศไทยในฐานะทีเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้

Interroll Thailand ขยายสู่โรงงานแห่งใหม่ทีใหญ่และทันสมัยกว่า
พิธีลงนามสัญญา (ซ้ายไปขวา) จากบริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จำกัด : นายจารึก ยังสี กรรมการ นายไกรสร นาคะพงศ์กรรมการผู้จัดการ และกรรมการจาก บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) นายจักรชัย พานิชพัฒน์กรรมการ และกรรมการบริหาร นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีการตลาด และ นางฉัตรตระการ ทัมพากร เจ้าหน้าทีการตลาด

วันนี้อินเตอร์โรลได้ประกาศเพิ่มพื้นที่การผลิตและพื้นที่สำนักงานในประเทศไทยซึ่งมีโครงการขยายให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 15 เดือนนับจากนี้ โดยจะย้ายจากโรงงานในปัจจุบันที่ตั่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 ไปยังสถานที่ใหม่ในเฟส 10 ซึ่งการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่จะเริ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี พศ.2561 และจะแล้วเสร็จในต้นไตรมาสที่สองของปี พศ.2562

โดยโรงงานใหม่นี้จะประกอบไปด้วยพื้นที่การผลิตประมาณ 4,800 ตารางเมตร และพื้นทีสำหรับสำนักงานอีกราว 700 ตารางเมตร

โรงงานแห่งใหม่นี้จะเป็นโรงงานที่ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีระดับสูง และมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น การขยับขยายครั้งนี้จะทำให้เราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างมากด้วยการนำระบบการผลิต One Piece Flow มาใช้ กล่าวโดยนายไกรสร นาคะพงศ์ กรรมการผู้จัดการของ อินเตอร์โรล (ประเทศไทย)

ตลาดที่เติบโตขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปินส์ เวียดนามและเมียนมาร์ ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการอย่างชัดเจนในผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา การขยับขยายโรงงานครั้งนีหมายถึงการให้บริการทีดียิงขึนและการส่งมอบสินค้าทีรวดเร็วขึ้น สำหรับพนักงานของเราทังในปัจจุบันและในอนาคต มันคือสภาพแวดล้อมในการทำงานทีดียิ่งขึ้น

ดร. ราล์ฟ การ์ลิชส์ ประธานกรรมการฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของอินเตอร์โรล กล่าวเสริมว่า การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จนถึงปัจจุบันได้ก่อเกิดผลดีทั้งในด้านการค้าและการขนส่งในภูมิภาคนี้ และนำมาซึงการเติบโตของตลาดของเรา ซึงโรงงานแห่งใหม่นีจะทำให้เรามีผลิตภัณฑ์และบริการทีพร้อมสำหรับตอบสนองตลาดเปาหมายได้อย่างสมบูรณ์ยิงขึ้น

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×