fbpx
Tuesday, August 4Modern Manufacturing

Kosen หลักสูตรญี่ปุ่นอนาคตของวิศวกรไทยยุคใหม่

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นยกเครื่องวิศวกรรุ่นใหม่ด้วยหลักสูตร Kosen การันตีศักยภาพด้วยการยอมรับจากบริษัทชั้นนำแดนปลาดิบและเหล่าศิษย์เก่าผู้บริหารระดับสูงในบริษัทอุตสากหรรมอีกมากมาย ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้และความสามารถวิศวกรไทยยุคใหม่ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศแห่งนวัตกรรมอย่างประเทศญี่ปุ่น แล้ว Kosen คืออะไร? ทำไมต้อง Kosen? เรามาทำความรู้จักกับ Kosen กันดีกว่า

Kosen ปวส. ก็ไม่ใช่ อุดมศึกษาก็ไม่เชิง

ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นนั้นมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรการศึกษาหลายแห่งของตะวันตกที่มีการแยกย่อยสาขาเฉพาะทางลงไปในวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรอุดมศึกษาที่มีความเข้มข้นในภาคทฤษฎีแต่ในขณะเดียวกับมีความเข้มข้นของภาคปฎิบัติเฉพาะทางคล้ายคลึงกับปวส. ซึ่งมีความเข้มข้นในภาคปฏิบัติ โดย Kosen เป็นสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นที่มีระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น มีจำนวนปีการศึกษาเท่ากับ ปวส. แต่ฝีมือนั้นเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับวิศวกรชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่น ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ร่วมกับ Kosen กว่า 51 แห่ง ทำให้บุคลากรในสายวิศวกรรมของญี่ปุ่นมีความเข้มแข็ง สร้างรากฐานที่สำคัญสำหรับการเบ่งบานทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นดังเช่นที่เห็นในปัจจุบัน

บุคลากรคุณภาพ x หลักสูตรอิงความต้องการไม่มโน = ความสำเร็จของหลักสูตร Kosen

ผลผลิตจาก Kosen นั้นได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ภาคการศึกษา รวมถึงในระดับนานาชาิต เช่น OECD ที่มีเอกสารบันทึกเกี่ยวกับการยอมรับในสถาบัน Kosen เพราะบุคลากรมีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อการทำงานภาคอุตสาหกรรมสร้างศักยภาพการแข่งขันที่นำมาซึ่งความได้เปรียบ ยกตัวอย่างนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรจาก Kosen จะมีบริษัทจำนวนมากยื่นข้อเสนอสำหรับการเข้าทำงาน และกว่า 99% ได้ทำงานที่ตรงกับสายที่ได้ศึกษามา นอกจากนี้ศิษย์เก่าจาก Kosen จำนวนไม่น้อยสามารถขึ้นไปถึงตำแหน่งบริหารระดับสูงขององค์กรได้

หลักสูตร Kosen เป็นการนำความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะด้านการปฏิบัติ และประสบการณ์จากสนามการทำงานจริงมาถ่ายทอดให้กับเหล่านักศึกษา โดยดำเนินการภายใต้แนวคิดที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

  1. หลักสูตรคุณภาพ ให้ความสำคัญกับภาคทฤษฎี การทดลองต่าง ๆ การฝึกฝนภาคปฏิบัติ และการร่วมปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการ
  2. อาจารย์มีประสบการณ์และความชำนาญ กว่า 90% ของอาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอก รวมถึงทำงานวิจัยและ 30% เคยทำงานในภาคเอกชนมาก่อนจึงมีประสบการณ์จริงในการทำงาน ทำให้เข้าใจความต้องการ ปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
  3. เน้นการใช้โจทย์ที่เกิดขึ้นจริง มีการฝึกงาน Intern และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง สร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่สามารถใช้งานได้จริง

คิดแบบไทย ๆ ต้องเตรียมตัวก่อนไป Kosen

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีโครงการช่วยประเทศไทยฝึกวิศวกรด้วยการใช้หลักสูตรและแนวคิดของ Kosen โดยคัดเลือกเยาวชนไทยจำนวนหนึ่งเพื่อทำการศึกษาภายใต้หลักสูตรที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งความแตกต่างทางด้านรากฐานความคิด ทัศนคติ ค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับการไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและการทำความเข้าใจพื้นฐานวิธีคิดของบุคลากรในอุดมคติของหลักสูตร ในส่วนของการเตรียมความพร้อมสำหรับตัวหลักสูตร Kosen ควรเริ่มต้นดังนี้

  1. หมั่นอัพเดทความรู้ทางด้านทฤษฎีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ฝึกการค้นหาข้อมูลและใช้เหตุผลในเชิงวิชาการ
  2. ให้ความสำคัญกับการทำงานทั้งในห้องวิจัยหรือฝึกอบรมทักษะปฏิบัติการณ์ใหม่ๆ และการทำงานในพื้นที่จริงโดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ
  3. นำความรู้ทางด้านทฤษฎี ทักษะที่ฝึก และประสบการณ์ทำงานมาสังเคราะห์ร่วมกันเพื่อพัฒนา ยกระดับทักษะ และสร้างความก้าวหน้า

สำหรับวิศวกรที่กำลังทำงานในปัจจุบันสามารถนำหลักสูตร วิธีคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตร Kosen เพื่อพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสำหรับการอัพเดทความรู้สามารถค้นคว้าได้ตามสถาบันการศึกษา อินเตอร์เน็ท หลักสูตรอบรมต่างๆ รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล การฝึกนิสัยเหล่านี้จะสามารถยกระดับทักษะของวิศวกรรวมถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโครงการหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และสำหรับเยาวชนที่สนใจหลักสูตร Kosen กระทรวงศึกษาธิการและ MEXT หรือกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง Thai-Kosen ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ คอยติดตามข่าวดีจาก Modern Manufacturing กันนะครับ

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.