Friday, February 15MM Thailand

Lean: บริหารพื้นที่ผลิตด้วย Cellular Manufacturing

1,489 Views

การสร้าง Lean หรือกระบวนการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ การบริหารจัดการพื้นที่หรือสายการผลิตแบบ Cellular Working เป็นวิธีบริหารจัดการลดความสูญเสียในระยะเวลาการทำงานระหว่างฐานการผลิตที่เหมาะกับโรงงานหลากหลายรูปแบบ

Cellular Manufacturing คือ?

ภาพรวมการจัดการพื้นที่ผลิตด้วย Cellular Manufacturing (ที่มา: http://www.referenceforbusiness.com/management/Bun-Comp/Cellular-Manufacturing.html)

Cellular Manufacturing คือ ขั้นตอนการผลิตที่ทำการผลิตชิ้นส่วนกลุ่มเดียวกันภายในสายการผลิตหรือเซลล์การผลิตที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือแบบเดียวกัน มุ่งหมายให้สายการผลิตหน่งสามารถผลิตชิ้นส่วนได้จนจบขั้นตอน เพิ่มความสามารขยายการผลิตชิ้นส่วนหรือสินค้าได้ภายในพื้นที่จำกัด

จุดเด่นการใช้งาน Cellular Manufacturing

ภาพแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการผลิตแบบจัดตามกลุ่มเครื่องมือและการผลิตแบบ Cellular Manufacturing

การใช้งานเทคนิคนี้เหมาะสำหรับโรงงานผลิตทุกรูปแบบโดยเฉพาะสายการผลิตที่มีการใช้แรงงานในระบบ ให้ความสำคัญกับ Flow การผลิตที่ต่อเนื่อง ลดความยุ่งยากในขั้นตอนการผลิตที่ก่อให้เกิดความสับสนจากลำดับขั้นตอนหรือการจัดกลุ่มการผลิตที่ไม่เกื้อหนุนต่อชิ้นส่วน จุดเด่นหลักๆ ของ Cellular Manufacturing มีดังนี้

 1. ลดระยะเวลาการติดตั้งและเตรียมระบบ
 2. ลดระยะเวลาในการผลิต
 3. ลดค่าใช้จ่ายสำหรับ Material Handling
 4. ลดระยะทางเพื่อสร้าง Flow ให้วัตถุดิบ
 5. ทำให้ใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
 6. ลด Lead Time สำหรับการผลิต
 7. เพิ่มคุณภาพในการผลิต
 8. สร้างกำลังใจที่ดีในการทำงาน

แม้ว่าจะมีจุดเด่นในการใช้งานมากมายแต่เทคนิค Cellular Manufacturing นั้นมีข้อจำกัดหลักๆ คือ ไม่สะดวกต่อการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเนื่องจากมีรูปแบบที่วางไว้ตายตัวทำให้ไม่สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายเหมือนการจัดพื้นที่ตามกลุ่มชนิดเครื่องจักร การเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเครื่องจักรสามารถทำให้สายการผลิตชะงักหรือปิดตัวลงได้ นอกจากนี้นักวิจัยบางกลุ่มยังมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงเมื่อสภาพแวดล้อมถูกเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

การนำ Cellular Manufacturing มาใช้

การประยุกต์ Cellular Manufacturing เข้ากับสายการผลิตมุ่งเน้นการลดความสูญเสียเคลื่อนย้ายวัตถุดิบภายในเซลล์เป็นหลัก ในขณะเดียวกันการบริหารการผลิตภายในเซลลสามารถส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่แวดล้อมภายนอกเซลล์การผลิตได้อีกด้วย ก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงจัดพื้นที่สำหรับการผลิตการเข้าใจปัญหาของสายการผลิตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและจัดการอย่างถูกต้อง โดยคำถามที่ต้องให้ความสำคัญ ได้แก่

 1. อะไรคือปัญหาการที่เกิดขึ้นจากการจัดกลุ่มเซลล์การทำงานในปัจจุบัน?
 2. จะจัดการวางเครื่องจักรอย่างไรเพื่อลดระยะทางระหว่างสถานีที่ชิ้นส่วนต้องใช้ในการผลิต?
 3. แต่ละเซลล์การผลิตทั้งหมดจะถูกบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด?

 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบชิ้นส่วนระหว่างการจัดวางเครื่องจักรตามกลุ่มเครื่องมือและการจัดวางแบบ Cellular Manufacturing

เมื่อเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงแก้ไขสายการผลิต ขั้นตอนต่อมา คือ การออกแบบการทำงานของเซลล์การผลิตและพื้นที่แวดล้อม โดยมีสิ่งที่ต้องดำเนินการ 4 ประเด็นดังนี้

 1. จัดกลุ่มเซลล์การผลิตโดยยึดชิ้นส่วนที่ต้องการผลิตเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
 2. วางโครงสร้างภายในเซลล์ให้สอดรับกับการผลิตชิ้นส่วน
 3. วางโครงสร้างภายนอกเซลล์เพื่อให้เกิด Flow ของพื้นที่ในโรงงาน
 4. กำหนดตารางการทำงานในแต่ละเซลล์เพื่อสนับสนุน Flow ภาพรวม รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานและการซ่อมบำรุง
ภาพแสดงกาเปรียบเทียบ Flow รวมระหว่างการแบ่งสายการผลิตตามกลุ่มเครื่องมือและการจัดการแบบ Cellular

จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการเซลล์ผลิตสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน ได้แก่ การจัดการภายในเซลล์ และการจัดการภาพรวมพื้นที่การผลิตทั้งหมด การบริหารจัดการให้มีการผลิตภายใต้เงื่อนไขผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันนอกจากสามารถใช้สอยพื้นที่ได้เต็มศักยภาพแล้ว ยังทำให้เกิด Flow การทำงานทั้งภายในเซลล์และพื้นที่รวมด้วยการสร้างระบบที่ชัดเจน สนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แน่นอนว่าการใช้งาน Cellular Manufacturing อาจไม่เหมาะกับรูปแบบกระบวนการผลิตทั้งหมดแต่สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมโดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเสียจากการลงทุนขยายกำลังผลิตตามเซลล์ที่วางแผนขึ้นมาเพิ่มเติม การใช้เทคนิคนี้เหมาะสำหรับการผลิตสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตน้อยรวมถึงสายการผลิตที่มีการใช้แรงงานเป็นหลักอีกด้วย


อ้างอิง:

 • http://www.referenceforbusiness.com/management/Bun-Comp/Cellular-Manufacturing.html
 • http://leansixsigmadefinition.com/glossary/ cellular-manufacturing/
 • http://www.strategosinc.com/cellular_manufacturing.htm

Related Post

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.

A dweller of art and science, also a slave to vibe wanderlust. Interesting in wide range of research and development, for example, material improvement, IIoT, food contaminant and sonic art.
พบความลับในการเพิ่มผลกำไรของผู้ผลิต 7 ราย