Sunday, October 22MM Thailand

Tag: Productivity

การพิจารณาข้อจำกัดของระบบการผลิต เพื่อการปรับปรุงการผลิตอย่างยั่งยืน

การพิจารณาข้อจำกัดของระบบการผลิต เพื่อการปรับปรุงการผลิตอย่างยั่งยืน

Productivity
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและเป็นประธานโครงการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง พบว่าทีมงานของโครงการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ถูกตั้งขึ้นมานั้นมาจากการรวมตัวกันเฉพาะกิจของหน่วยงานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง (more…)
ลดต้นทุนอย่างไร? ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ลดต้นทุนอย่างไร? ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

Productivity
การลดต้นทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์สำหรับการดำเนินกิจการในแวดวงอุตสาหกรรม เพราะต้นทุนที่ผู้ประกอบการสามารถลดลงได้ ย่อมหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น ทว่าสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการลดต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรที่มากขึ้น ก็คือ การลดต้นทุนที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้นั่นเอง (more…)
เทคนิคการลดต้นทุนด้วยการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์

เทคนิคการลดต้นทุนด้วยการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์

Productivity
การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมไทยที่ผ่านมามักถูกมองว่าเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเท่านั้น อีกทั้ง เมื่อภาคอุตสาหกรรมต้องการลดต้นทุนพลังงานก็มักทำการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองเฉพาะจุด เช่น การลดการใช้ไฟแสงสว่าง การลดเวลาในการใช้เครื่องปรับอากาศ การเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรบางชิ้น โดยไม่มีการวิเคราะห์กระบวนการในอุตสาหกรรมทั้งระบบ ทำให้กิจกรรมลดการใช้พลังงานส่วนใหญ่ลดการใช้พลังงานได้น้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงมองข้ามการอนุรักษ์พลังงาน เพราะผลตอบแทนจากการอนุรักษ์พลังงานไม่เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน นั่นเพราะผู้ประกอบการยังขาดความรู้ การจัดการพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (more…)
การแก้ปัญหาคุณภาพ แบบ PDCA ด้วยกระดาษ A3

การแก้ปัญหาคุณภาพ แบบ PDCA ด้วยกระดาษ A3

Productivity
ในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพในสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีกำลังคนอย่างจำกัด หนึ่งคนทำงานหลายหน้าที่อาจทำให้คุณภาพของงานที่ออกมาอาจจะเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละวันเท่านั้น (more…)
เรื่องต้องรู้… การดูแล การกัดกร่อน พื้นผิวโลหะ สำหรับหน้าฝน

เรื่องต้องรู้… การดูแล การกัดกร่อน พื้นผิวโลหะ สำหรับหน้าฝน

Productivity
การกัดกร่อน (Corrosion) นั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงเครื่องจักรที่สามารถก่อเกิดปัญหาซึ่งยากต่อการตรวจสอบได้ เนื่องจากในบางครั้งอาจเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ ในระบบ การกัดกร่อนสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและอาหาร เนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับความชื้นและการกัดกร่อนจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ ดังนั้น การมีความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมกับการบำรุงรักษาและป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง (more…)
การสั่นสะเทือน บอกความผิดปกติของเครื่องจักรอย่างไร

การสั่นสะเทือน บอกความผิดปกติของเครื่องจักรอย่างไร

Productivity
ความสั่นสะเทือน (Vibration) คือ การแกว่งหรือการสั่นของวัตถุรอบๆ จุดสมดุล เช่น การแกว่งของลูกตุ้ม การสั่นสะเทือนของปั๊มน้ำ หรือการสั่นสะเทือนของลำโพง เป็นต้น เครื่องจักรหรือมอเตอร์ในอุตสาหกรรมทุกชนิด จะมีความสั่นที่บ่งบอกถึงสภาพของเครื่องจักร ถ้าค่าความสั่นที่วัดได้มีค่าสูง อาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักรเกิดความไม่สมดุล หรือมีชิ้นส่วนใดเคลื่อนหรือหลุดไปจากตำแหน่งปกติ ซึ่งจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษา หากปล่อยให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องหรือรุนแรง อาจทำให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายได้ (more…)
ลดความสูญเปล่างานบำรุงรักษา… ได้อย่างไร?

ลดความสูญเปล่างานบำรุงรักษา… ได้อย่างไร?

Productivity
ปัญหาความผันผวนในกระบวนการผลิตมักเกิดจากปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในสายการผลิต ทำให้งานบำรุงรักษาเป็นปัจจัยสนับสนุนความน่าเชื่อถือกระบวนการ โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาที่มุ่งป้องกันการเกิดปัญหาความขัดข้องของเครื่องจักรและการซ่อมแซมหากเกิดปัญหาขณะใช้งาน แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ฝ่ายงานบำรุงรักษามักมองข้ามความสำคัญของการขจัดความสูญเปล่า ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเพิ่มผลิตภาพ (more…)
จิรพร ศุภจำปิยา หญิงแกร่งแห่ง DECC ประสบควมสำเร็จด้วยชีวิตคิดบวก

จิรพร ศุภจำปิยา หญิงแกร่งแห่ง DECC ประสบควมสำเร็จด้วยชีวิตคิดบวก

Productivity
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) เป็นหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คอยให้คำปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานและต่อยอดเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในภาคการผลิต เมื่อปลายปี 2558 คุณจิรพร ศุภจำปิยา ได้มานั่งตำแหน่งผู้อำนวยการ  (more…)...
พลิกปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง ด้วยระบบการบำรุงรักษาเชิงรุก

พลิกปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง ด้วยระบบการบำรุงรักษาเชิงรุก

Hilight, Productivity
เนื่องจากปัญหาเครื่องจักรขัดข้องจะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพกระบวนการและอาจรุนแรงถึงต้องหยุดสายการผลิต รวมถึงการใช้เวลาแก้ไขปัญหานาน ส่งผลให้เกิดงานระหว่างผลิตในรูปสต็อกค้าง สภาพดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในสายการผลิต ทำให้งานบำรุงรักษาเป็นปัจจัยสนับสนุนความน่าเชื่อถือกระบวนการ โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาที่มุ่งป้องกันการเกิดปัญหาความขัดข้องของเครื่องจักรและการซ่อมแซมหากเกิดปัญหาขึ้นขณะใช้งาน (more…)
GBS เดินหน้าเต็มกำลัง สร้างคุณค่าที่แตกต่างอย่างเด่นชัด มุ่งผลลัพธ์เป็นเลิศให้กับคู่ค้าในยุค 4.0

GBS เดินหน้าเต็มกำลัง สร้างคุณค่าที่แตกต่างอย่างเด่นชัด มุ่งผลลัพธ์เป็นเลิศให้กับคู่ค้าในยุค 4.0

Productivity
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆ ด้าน ภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยรอบด้านทั้งที่สามารถควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ (more…)
Menu
MM Thailand