Company

Compact Intelligent Gateway with I/O : ADAM-6700
Compact Intelligent Gateway with I/O : ADAM-6700

MIC-7700
MIC-7700

Intel® 6th/7th Generation Core i Desktop Compact Fanless System

ESRP-PCS-ADAM3600 Wireless Intelligent Remote Terminal Unit
ESRP-PCS-ADAM3600 Wireless Intelligent Remote Terminal Unit

WISE-4210
WISE-4210

Proprietary LPWAN IoT Wireless Modular I/O

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น และนาฬิกาจับเวลา พร้อมรับรองสอบเทียบ (Traceable Product)
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น และนาฬิกาจับเวลา พร้อมรับรองสอบเทียบ (Traceable Product)

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น และนาฬิกาจับเวลา พร้อมรับรองสอบเทียบ (Traceable Product)

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Baths)
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Baths)

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Baths)

เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน ( Hotplate Stirrer)
เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน ( Hotplate Stirrer)

เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน ( Hotplate Stirrer)

เครื่องดูดปล่อยสารอัตโนมัติ (Automated Liquid Handling)
เครื่องดูดปล่อยสารอัตโนมัติ (Automated Liquid Handling)

เครื่องดูดปล่อยสารอัตโนมัติ (Automated Liquid Handling)

เครื่องแยกสารสำคัญให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคการปั่นเหวี่ยง (Gilson CPC Centrifugal Partition Chromatography Column)
เครื่องแยกสารสำคัญให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคการปั่นเหวี่ยง (Gilson CPC Centrifugal Partition Chromatography Column)

เครื่องแยกสารสำคัญให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคการปั่นแฉ (Gilson CPC Centrifugal Partition Chromatography Column)

SD-WAN
SD-WAN