Wednesday, December 13MM Thailand

About Us

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น สิ่งสำคัญ คือ การเกาะติดและคัดกรองข้อมูลที่มีมากมายมหาศาล ให้ตกผลึกและนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้อย่างเท่าทันและสอดคล้อง ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว www.mmthailand.com จึงเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด จากการนำเสนอสาระ ข้อมูลในรูปแบบของบทความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่หลากหลายและครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรมการผลิต ดำเนินการโดยบริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด

 

Menu