fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

Machine Tool ในจีนเติบโตอย่างแข็งแรง

ตลาดการผลิตชิ้นส่วนของประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความต้องการเครื่องมือสำหรับขึ้นรูปโลหะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตนี้ผลักดันมาตรฐานของการผลิตชิ้นส่วนขึ้นมากกว่า 4% ระหว่างปี 2018 – 2028

มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้งานชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับผลิตเครื่องมือในจีนอยู่ที่ประมาณ 471 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับปลายปี 2018 และสามารถเติบโตขึ้นได้ถึง 703.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2028 คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) 4.1% ระหว่างปี 2018-2028

การเติบโตดังกล่าวมีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนสำคัญ คาดการณ์ว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดถึง 48% เมื่อถึงสิ้นปี 2018


ที่มา:

  • Globalnewswire.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.