fbpx
Saturday, July 11Modern Manufacturing

อุตสาหกรรมเมืองน้ำชาต้องการแรงงานไฮเทค 1 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030

Trade Union Congress หรือ TUC แห่งสหราชอาณาจักรนำเสนอรายงาน “All Tomorrow’s Jobs: How robotics and new technology can create better work” แสดงให้เห็นความต้องการด้านแรงงานด้านอุตสาหกรรมและอาชีพไฮเทคต่าง ๆ กว่า 1 ล้านตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2030 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผลักดันนโยบายของภาครัฐลดการปล่อยคาร์บอนลง 57% หากเปรียบเทียบกับระดับปริมาณการปล่อยคาร์บอนในปี 1990

TUC เชื่อว่าอุตสาหกรรมยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียวจะเป็นหนทางสู่การจ้างงานในอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึ้นเหล่านี้ รวมถึงการเพิ่ม Productivity จากการใช้งาน AI ที่จะทำให้การจ้างงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งมีพื้นฐานจากปัจจัย 5 ประการ ดังนี้

  1. การใช้งานกองทุน Industrial Strategy Challenge Fund (ISCF) ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจ้างงานอุตสาหกรรมการผลิต
  2. สร้างระบบเศรษฐกิจในท้องที่เพื่อผลักดันการจ้างงานและการเติบโตเศรษฐกิจ
  3. สร้างทักษะใหม่ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ Disruption ในงานอุตสาหกรรม
  4. สหภาพการค้าต้องการมีส่วนร่วมเต็มตัวในสภายุทธศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Strategy Council
  5. รักษาสถานภาพของสหราชอาณาจักรในตลาดสหภาพยุโรป

ที่มา:

Tuc.org.uk

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.