Thursday, June 30Modern Manufacturing
×

เตรียมความพร้อมต้อนรับปี 2021 ด้วย WEBINAR เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Modern Manufacturing x Thailand Industrial Forum ได้นำสัมมนาออนไลน์มาให้ชมฟรี เป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับนักอุตสาหกรรม เหมาะสมสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของโรงงาน ผู้จัดการ วิศวกร ซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต

ในสถานการณ์ที่โควิด-19 กำลังเป็นที่ระบาด ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การเข้าสู่ยุค Digital Disruption ล้วนเป็นสำคัญที่ต้องคำนึง การปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Webinar นี้สามารถดูได้ทุกที่ ไม่ว่าจะ Work From Home หรือ Work From Anywhere ก็สามารถเพิ่มพูนทักษะได้ทุกเมื่อเพื่อเป็นแนวทางปรับตัวสู่ Smart Factory พบกับเนื้อหาสัมมนายอดนิยมทั้ง 4 หัวข้อ

TRANSFORMING PRODUCTIVITY FOR SMART FACTORY 
พลิกโฉมการผลิตสําหรับโรงงานอัจฉริยะ

ในยุค DISRUPTION การปรับเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ 

LEAN INDUSTRY 4.0 : STEP BY STEP TO THE SMART FACTORY

INDUSTRY 4.0 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ในปริมาณที่มาก (MASS CUSTOMIZATION) และในระยะที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้สูงขึ้น การที่จะบรรลุแนวคิดดังกล่าวได้ องค์กรจะต้องมีกระบวนการ ที่ลีน (LEAN) เพื่อให้เทคโนโลยี 4.0 ที่องค์กรนํามาใช้เกิดประโยชน์สูงสุด

ENERGY MANAGEMENT TO REDUCE PRODUCTION COSTS

การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อผ่านพ้น DIGITAL DISRUPTION ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ต้นทุนตํ่าที่สุด และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด การบริหารจัด การด้านพลังงานการประหยัดพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ลดต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยี จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการประกอบการและการแข่งขันภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

AUTOMATION MAINTENANCE

ระบบอัตโนมัติมีบทบาทและความสําคัญในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การแข่งขันของโรงงานในปัจจุบันจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ ในหลากหลายสัดส่วน แต่การใช้งานนั้นย่อมต้องมีการดูแลรักษาควบคู่กันไป ในขณะที่ระบบอัตโนมัติมีการซ่อมบํารุงบางส่วนที่สามารถใช้องค์ความรู้ดั้งเดิมได้ แต่บางส่วนกลับเป็นองค์ความรู้นอกขอบข่ายเดิม อาทิ การซ่อมบํารุงระบบ การเชื่อมต่อดิจิทัล การบํารุงรักษาระบบปฏิบัติการของเครื่องจักร เป็นต้น ทําให้องค์ความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการสร้างธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ในยุคสมัยใหม่

Thailand Industrial Forum ยังมี Webinar ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้อีกมากมาย สามารถเข้าชมได้ที่ Factory Choice หรือคลิกเพื่อชม Webinar อื่นๆ ได้ที่ http://bit.ly/3t5hC0f

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×