Saturday, February 4Modern Manufacturing
×

กกพ. จับมือ กขค. วางกรอบการแข่งขันกิจการพลังงาน

กกพ. จับมือภาคี กขค. จัดเวที ระดมความคิดเห็น มุ่งลดการผูกขาดส่งเสริมการแข่งขัน สร้างความเป็นธรรมให้ผู้ใช้พลังงาน

กกพ. จับมือ กขค. วางกรอบการแข่งขันกิจการพลังงาน
กกพ. จับมือ กขค. วางกรอบการแข่งขันกิจการพลังงาน
กกพ. จับมือ กขค. วางกรอบการแข่งขันกิจการพลังงาน

นายคมกฤช ตันตระวาณชิย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. จัดเวทีสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการกํากับตลาดและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน ให้กับผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กขค.) สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ เพื่อถ่ายทอดมุมมอง และประสบการณ์ จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ตลอดจน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในการวางกรอบ การกำกับดูแล เพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานร่วมกัน

ครบวงจร! วิเคราะห์และทดสอบชิ้นงานตัวอย่างครบทุกโซลูชั่นที่ Coax Technical Center [SuperSource]

“การจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบการลดปัญหาการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กกพ. และ สำนักงาน กขค. ซึ่งได้มีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงานร่วมกันก่อนหน้านี้ โดยมุ่งหวังว่าจะสร้างกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการพลังงานร่วมกัน โดยคาดหวังว่าจะสร้างความชัดเจนให้กับผุ้ประกอบการและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้ใช้พลังงาน”นายคมกฤชฯ กล่าว

สำหรับเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เป็นการจัดเวทีสัมมนาในครั้งแรก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและกำลังได้รับความสนใจในขณะนี้ เช่น 

1. การเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มการกํากับดูแลตลาดและการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ” และหัวข้อ “บทเรียนจากการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน”

2. การเสวนาหัวข้อ “การกํากับและการควบคุมการตลาด (Market domination)” และหัวข้อ “การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A)” และ “single firm”

3. การเสวนาหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า”

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงาน กกพ. จะได้มีการสรุปความคิดเห็น รวมทั้งมุมมองและประสบการณ์ ทั้ง 2 หน่วยงานไปเป็นข้อมูล สำหรับวางแนวทางในการกำกับกิจการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×