Monday, December 11Modern Manufacturing
×

กกพ. จับมือ กขค. วางกรอบการแข่งขันกิจการพลังงาน

กกพ. จับมือภาคี กขค. จัดเวที ระดมความคิดเห็น มุ่งลดการผูกขาดส่งเสริมการแข่งขัน สร้างความเป็นธรรมให้ผู้ใช้พลังงาน

กกพ. จับมือ กขค. วางกรอบการแข่งขันกิจการพลังงาน

นายคมกฤช ตันตระวาณชิย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. จัดเวทีสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการกํากับตลาดและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน ให้กับผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กขค.) สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ เพื่อถ่ายทอดมุมมอง และประสบการณ์ จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ตลอดจน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในการวางกรอบ การกำกับดูแล เพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานร่วมกัน

กกพ. จับมือ กขค. วางกรอบการแข่งขันกิจการพลังงาน

ครบวงจร! วิเคราะห์และทดสอบชิ้นงานตัวอย่างครบทุกโซลูชั่นที่ Coax Technical Center [SuperSource]

“การจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบการลดปัญหาการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กกพ. และ สำนักงาน กขค. ซึ่งได้มีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงานร่วมกันก่อนหน้านี้ โดยมุ่งหวังว่าจะสร้างกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการพลังงานร่วมกัน โดยคาดหวังว่าจะสร้างความชัดเจนให้กับผุ้ประกอบการและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้ใช้พลังงาน”นายคมกฤชฯ กล่าว

สำหรับเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เป็นการจัดเวทีสัมมนาในครั้งแรก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและกำลังได้รับความสนใจในขณะนี้ เช่น 

1. การเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มการกํากับดูแลตลาดและการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ” และหัวข้อ “บทเรียนจากการจัดหาไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน”

2. การเสวนาหัวข้อ “การกํากับและการควบคุมการตลาด (Market domination)” และหัวข้อ “การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A)” และ “single firm”

3. การเสวนาหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า”

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงาน กกพ. จะได้มีการสรุปความคิดเห็น รวมทั้งมุมมองและประสบการณ์ ทั้ง 2 หน่วยงานไปเป็นข้อมูล สำหรับวางแนวทางในการกำกับกิจการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×