Friday, May 20Modern Manufacturing
×

กกพ. เปิด รายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา กกพ.

กกพ. เปิด รายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา กกพ.  ในส่วน “เอ็นจีโอ” และ “อธิการบดี” มี นายศรีสุวรรณ จรรยา เข้าร่วมชิง

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. ขอแจ้งผลสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ (NGOs) และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังนี้

รู้ก่อน ปรับก่อน … คว้าโอกาสก่อน | Adaptive Manufacturing Enterprise : กลยุทธ์เพิ่มผลผลิต [part2]

รายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายชื่อผู้แทนองค์กร ประกอบด้วย

ชื่อองค์กร ชื่อผู้แทน

1. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นายวิจารย์ สิมาฉายา

2. สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา นายสมศักดิ์ สันธินาค

3. สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน นายศรีสุวรรณ จรรยา

4. สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์

รายชื่ออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือก ประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือเชิญผู้มีอำนาจขององค์กร หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงาน กกพ. 

และในส่วนของผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทางสำนักงาน กกพ. ได้ส่งหนังสือเพื่อให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน เพื่อเลือกผู้แทนตามรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิรับการคัดเลือก โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุดไว้ที่สำนักงาน กกพ. และเว็บไซต์ของสำนักงาน www.erc.or.th ต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×