Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

กนอ. กระตุ้นลงทุน SEZ นิคมฯสงขลา

กนอ.อัดฉีดโปรโมชั่นส่งเสริมการลงทุนพื้นที่ SEZ “นิคมฯสงขลา” ผ่อนค่าจองเช่าที่ดิน ฟรีค่าเช่าและค่าบำรุงรักษา 3 ปีแรก เชื่อช่วยกระตุ้นยอดการเช่าในพื้นที่ ทำให้นักลงทุนสนใจมาลงทุนเพิ่มมากขึ้น!

กนอ.อัดโปรโมชั่นกระตุ้นลงทุน SEZ นิคมฯสงขลา

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็น           วงกว้าง ซึ่ง กนอ. ได้เตรียมแผนส่งเสริมการลงทุนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวกำลัง ผ่านพ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสงขลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนสูง เนื่องจากมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Location)    ด้านชายแดนไทย-มาเลเซีย ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ประกอบกับศักยภาพของนิคมฯ แห่งนี้สามารถเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมขนส่ง ทั้งท่าเรือ สนามบิน รถไฟ และยังอยู่ใกล้กับด่านศุลกากรทั้ง 2 แห่ง คือ ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ และที่สำคัญอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจพลังงานของภาคใต้ ที่สามารถรองรับการค้าบริเวณชายแดนได้เป็นอย่างดี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ. เล็งเห็นถึงศักยภาพดังกล่าวของนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ประกอบกับเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักลงทุนที่กำลังตัดสินใจมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่อาจประสบปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันและจูงใจให้ผู้ประกอบการ มาลงทุนหรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม จึงมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการจองเช่าที่ดินและการเช่าที่ดินใน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสงขลา โดยสาระสำคัญของโปรโมชั่นการจองเช่าที่ดินของ กนอ. จะแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก ภายใน  วันที่ 31 ส.ค. 63 ผู้สนใจจองเช่าที่ดินสามารถชำระค่าจองเช่าที่ดินเพียง 10,000 บาทต่อพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ ชำระ 50%  ของค่าจองเช่าที่ดินในอัตราปกติตามประกาศ กนอ. ในวันที่ทำสัญญาจองฯ (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า) ส่วนที่เหลือสามารถ แบ่งชำระได้ไม่เกิน 3 งวด ภายในระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจองฯ โดยไม่มีดอกเบี้ย

สำหรับช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 – วันที่ 31 มี.ค. 64 งวดแรกชำระ 50% ของค่าจองเช่าที่ดินในอัตราปกติตามประกาศ กนอ. ในวันที่ทำสัญญาจองฯ โดยส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้ไม่เกิน 3 งวด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญาจองฯ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ทั้งนี้ หากนักลงทุนสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนจะได้รับมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดินใน   นิคมอุตสาหกรรมสงขลาเพิ่มเติมโดยได้รับ

1) ยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน

2) ส่วนลดค่าเช่าที่ดิน 25%  ในปีที่ 4 ของค่าเช่าในปีนั้น

3) ยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามที่ กนอ. กำหนด

“กนอ. ได้เตรียมแผนรองรับการลงทุนโดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย เช่น พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสงขลา ซึ่งที่ผ่านมามี   นักลงทุนจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ได้แสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่หลายราย โดยจุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมสงขลา คือ มีจุดกระจายสินค้าหลายแห่ง เช่น ด่านศุลกากรสะเดา และท่าเรือน้ำลึกสงขลาที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าได้สะดวก ขณะเดียวกันที่นิคมอุตสาหกรรมสงขลายังเป็นศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกและการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อีกด้วย” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×