Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

กนอ.คว้า 91.93 คะแนน ผลประเมินคุณธรรมปี63

กนอ. เผย ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ 91.93 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 นั้น กนอ.ได้รับการประเมินอยู่ที่ 91.93 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้  88.57 คะแนน โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตที่ กนอ.ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม 2 ปีต่อเนื่อง ซึ่งการเปิดเผยข้อมูล กนอ.ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง 

ขณะที่การป้องกันการทุจริต กนอ.แสดงเจตจำนงชัดเจนในแง่การบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และมีแผนการปฏิบัติภายในองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบด้วยความโปร่งใส สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

“กนอ.เน้นย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ กนอ.เป็นองค์กรที่โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการของ กนอ. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการให้เติบโตอย่างมีสมรรถนะและมีคุณธรรม เป็นที่เชื่อมั่นให้กับประชาชน และบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ ความสุขของประชาชนที่ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน” นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×