Saturday, August 20Modern Manufacturing
×

กนอ.- ทรู เซ็นต์ MOU ร่วมศึกษาเทคโนโลยี 5G 14 นิคมฯ

กนอ.ร่วมกับ ทรู ศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G นำร่องพื้นที่ 14 นิคมฯ ตั้งเป้าเป็น Industry 4.0 ,Smart Factory และ Smart Industrial Estate มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G ระหว่าง กนอ.และกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษาทดลองนำเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ 5G มาประยุกต์ใช้ตามแผนพัฒนาการบริหาร และการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.ทั้ง 14 แห่ง โดยตั้งเป้าให้ทุกนิคมฯก้าวสู่ Smart Industrial Estate ที่มีการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เบื้องต้น กนอ.จะร่วมกับกลุ่มทรูฯ ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล (Cloud Digital Server) การบริหารจัดการ Big Data ขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (Digital Meter)รวมถึงบริการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นโอกาสในการขยายเครือข่ายทรู5G ไปยังภาคเอกชนหรือโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมได้อีกด้วย 

“อุตสาหกรรมไทยกำลังเข้าสู่ยุคของการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมที่เน้นแนวคิดใหม่ๆเข้ามาใช้กับ นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิวัตินิคมอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและสร้างประโยชน์ให้กับภาคเศรษฐกิจในระยะยาว”

ดังนั้น การปฏิรูปนิคมอุตสาหกรรมไปสู่นิคมอุตสาหกรรมดิจิทัล (Smart Industrial Estate) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เทคโนโลยี 5G ถือเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปและพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล เชื่อมโยงทั้งภาคการผลิตและภาคบริการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านโทรคมนาคม และด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G

สำหรับกรอบความร่วมมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทั้ง กนอ.และกลุ่มทรู จะร่วมกันศึกษาโอกาสในการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด Industrial 4.0, Facility 4.0 และ Smart Industrial Estate โดยนำร่องพัฒนาระบบ 5G ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.ก่อน ขณะเดียวกันจะผลักดันให้ภาคเอกชนและภาครัฐจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ในระบบ Big Data เพื่อให้ภาคธุรกิจ และ กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนำข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้ พร้อมกับการผลิตบุคลากรที่มีทักษะตามความต้องการของเอกชน เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“กนอ.ดูแลนิคมฯ ด้วยการวางรากฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งปัจจุบันต้องเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (Smart Eco Industrial Estate) ที่นำเอา Smart Service และ Smart Infrastructure มาใช้ ซึ่งสามารถตอบโจทย์และความคาดหวังของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันยังเติมเต็มวิสัยทัศน์ของ กนอ.ในการเป็นผู้นำการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”ผู้ว่าการ กนอ.กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×