fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

กนอ.เซ็นต์สัญญาเอ็กโก ระยอง ตั้งนิคมฯแห่งที่ 62

กนอ.เซ็นต์สัญญาร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก ระยอง รองรับนโยบายรัฐขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve คาดหลังเปิดดำเนินการสร้างเม็ดเงินได้กว่า 1.6 หมื่นล้านบาท เกิดการจ้างงานกว่า 4,000 อัตรา!

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า  การเซ็นต์สัญญาร่วมดำเนินงานระหว่าง กนอ.และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก ระยอง ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  (พื้นที่โรงไฟฟ้าระยองเดิม) บนพื้นที่ 621 ไร่  ที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนาพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมเปิดให้บริการได้ภายใน 2 ปี  โดยคาดว่าเมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 16,840 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มประมาณ 4,210 อัตรา 

ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ถือเป็นโครงการที่สนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาอีอีซีของรัฐบาล โดยมุ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve ได้แก่ ยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร และเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นต้น

สำหรับการพัฒนาโครงการฯบริษัทฯ ได้มีการออกแบบภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial) โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่โครงการฯ และ  นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ (Recycle) เพื่อลดอัตราการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่ และใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ด้วย

“ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินและขออนุมัติผังแม่บท ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2565”ผู้ว่าการ กนอ.กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.