fbpx
Monday, January 25Modern Manufacturing

กนอ.เซ็นต์สัญญา“โรจนะหนองใหญ่”ตั้งนิคมฯใหม่ รองรับอีอีซี

กนอ.จับมือ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve คาดจะก่อให้เกิดการลงทุน 60,057 ล้านบาท เกิดการจ้างงานประมาณ 15,000 อัตรา

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 1,987.61 ไร่ แบ่งการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,501 ไร่ และพื้นที่สาธารณูปโภคและแนวกันชนประมาณ 486 ไร่ เม็ดเงินลงทุน 4,129.41 ล้านบาท บริหารจัดการโดย บริษัท สวนอุตสาหกรรม   โรจนะ จำกัด (มหาชน) เป็นการร่วมดำเนินงานกับ กนอ.  ที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค 

ทั้งนี้ นิคมฯดังกล่าวจัดเป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 61 ที่จะเปิดให้บริการในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  S-Curve และ New S-Curve  ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่อีอีซีของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่อีอีซีที่รองรับการลงทุน มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการประมาณ 3 ปี ภายหลังจากที่ได้รับการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมแล้ว และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2567

“โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ รองรับนักลงทุนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก โดยโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่อีอีซี มีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่สะดวก  โดยอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่ถึง 100 กิโลเมตร และห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 137 กิโลเมตร  ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาตร์ที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงนิคมฯในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองได้” นางสาวสมจิณณ์ พิลึก สำหรับการพัฒนาโครงการฯบริษัทฯ ได้มีการออกแบบภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial) โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่โครงการฯ และนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ (Recycle) เพื่อลดอัตราการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่ 

รวมทั้งได้นำแนวคิดออกแบบอาคารส่วนกลางแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Green Building) เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อย  ก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เป็นทางเลือกเสริมพลังงานหลัก ซึ่งช่วยลดปัญหามลพิษส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

สำหรับแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้ บริษัทฯจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อน แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินและขออนุมัติผังแม่บทต่อไป

“หลังจากที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่มีการลงทุนเต็มพื้นที่โครงการแล้ว คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 60,057 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนจากโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างโรงงานต่างๆในนิคมฯ เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 15,014 อัตรา ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร อุตสาหกรรมเบาและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องประดับ อุตสาหกรรมบริการ เช่น คลังสินค้า โลจิสติกส์ การวิจัยและพัฒนา และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)” ผู้ว่าการ กนอ.กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.