Wednesday, December 1Modern Manufacturing
×

กนอ.เปิด 7 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน สวล.ชุมชน

กนอ. กำชับโรงงานปฎิบัติตามมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ สั่งควบคุมเข้มงวดข้อร้องเรียนทุกนิคมอุตสาหกรรม พร้อมเปิด 7 ช่องทางรับเรื่องจากผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า ตั้งเป้าลดผลกระทบให้เป็นศูนย์ทุกนิคมฯ

กนอ.เปิด 7 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน สวล.ชุมชน

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจหลักของ กนอ.นอกเหนือจากการเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์กรของรัฐจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และดูแลในเรื่องการบริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรมแล้ว กนอ.ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดการข้อร้องเรียน เป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนให้ลูกค้าและชุมชนสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือแจ้งผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของ กนอ. หรือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเสมอภาค โปร่งใส รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว กนอ. จึงได้กำหนดนโยบายบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management System) ให้เป็นไปตามมาตรฐานครอบคลุม  3 ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ การรับข้อร้องเรียนและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องเรียน (Facilitate) การตอบรับและการตอบกลับข้อร้องเรียน (Respond) และการแก้ไขข้อร้องเรียน (Manage) รวมทั้งจัดให้มีช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย ครอบคลุมช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

“จากการดำเนินมาตรการต่างๆ ของ กนอ. ที่ผ่านมา ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนในด้านต่างๆ ของ กนอ. ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่า กนอ. ได้รับเรื่องร้องเรียนน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560     มีเรื่องร้องเรียน รวม 97 เรื่อง ปี 2561 มีเรื่องร้องเรียน รวม 52 เรื่อง ปี 2562 มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 37 เรื่อง ขณะที่ปี 2563 ในช่วงครึ่งปีแรก (มิ.ย. 63) กนอ. ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 9 เรื่อง และเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย กนอ.จึงกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้ 7 ช่องทางด้วยกัน ประกอบด้วย

1) ระบบ Call Center กนอ. สำนักงานใหญ่ โทร 0-2207-2700

2) ยื่นเป็นหนังสือโดยตรงที่สำนักงานใหญ่/สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ทางไปรษณีย์

3) เว็บไซต์ กนอ. www.ieat.go.th

4) Facebook กนอ.

5) Application I-E-A-T Touch

6) สายด่วน 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี

7) Line กลุ่มผู้ประกอบการ” นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว

สำหรับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของ กนอ.เป็นไปตามระเบียบ กนอ.ว่าด้วยการร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง พ.ศ. 2557 ที่กำหนดกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 3 กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และกระบวนการรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และแจ้งตอบกลับข้อร้องเรียนในทันที พร้อมนำข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดำเนินการแก้ไข และแจ้งผลการแก้ไขกลับไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน

“จำนวนของข้อร้องเรียนลดลงต่อเนื่องทุกปีเป็นผลจากทุกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยเมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจะตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับผู้แจ้งเบาะแส และชุมชน และดำเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยทันที ประกอบกับมีกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กนอ.ตั้งเป้าที่จะทำให้เรื่องร้องเรียนต่างๆ มีตัวเลขเป็นศูนย์ และหากผู้ที่ประสงค์จะแจ้งข้อร้องเรียนมายัง กนอ.สามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดมายังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ติดต่อกลับอย่างชัดเจน และสามารถแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน”ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวทิ้งท้าย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×