Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

กฟผ.-ธอส.สนับสนุนสินเชื่อ บ้านประหยัดพลังงาน 

กฟผ.-ธอส.สนับสนุนสินเชื่อ บ้านประหยัดพลังงาน 

กฟผ.  จับมือ ธอส. ส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงาน ให้คำปรึกษาการสร้างบ้านเบอร์ 5  ตรวจประเมินแบบบ้าน พร้อมมอบบริการทางการเงินพิเศษ “โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุข” แก่ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยและประชาชนทั่วไปที่ซื้อหรือสร้างบ้านเบอร์ 5 หวังช่วยลดค่าใช้จ่าย รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

กฟผ.-ธอส.สนับสนุนสินเชื่อ บ้านประหยัดพลังงาน 
กฟผ.-ธอส.สนับสนุนสินเชื่อ บ้านประหยัดพลังงาน 

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวภายหลัง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการยกระดับบ้านประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ว่า กฟผ. โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย หรือโครงการบ้านเบอร์ 5  มีแบบบ้านเบอร์ 5 จำนวน 61 แบบตั้งแต่ปี 2560 ได้สร้างแล้วเสร็จ 5,400 หลัง ช่วยลดค่าไฟฟ้าของผู้อาศัยได้ประมาณ 44 ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้ประเทศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 11 ล้านหน่วยต่อปี ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับบ้านทั่วไป เทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ประมาณ 5,300 ตันต่อปี เพื่อยกระดับการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงร่วมมือกับ ธอส. สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมและผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัยประสิทธิภาพสูงแก่ประชาชนทั่วไป 

Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro | เจียรได้เร็วใช้งานได้นาน จาก 3M

ด้านนายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า การร่วมมือกับ กฟผ. ในครั้งนี้ ธอส.พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการให้บริการทางการเงินด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านประหยัดพลังงานแก่ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย ประชาชนทั่วไปให้สามารถ ซื้อหรือก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ตามแบบบ้านเบอร์ 5 ที่ผ่านตามข้อกำหนดโครงการบ้านเบอร์ 5 ของกฟผ. ภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขของธนาคาร ซึ่งในปี 2565 มียอดอนุมัติสินเชื่อรวมแล้วกว่า 13,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนการตอบรับของประชาชนต่อที่อยู่อาศัย

ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น และ ธอส. ยังมุ่งมั่นส่งเสริมให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน 

ทั้งนี้ กฟผ. และ ธอส. ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ปี (ปี 2566-2568) จำนวน 5,000 หลัง ซึ่งจะสามารถลดการใช้พลังงานของประเทศได้ประมาณ 32.5 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 130 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 14,600 ตันต่อปี เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกตามทิศทางการพัฒนาประเทศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×