Tuesday, December 5Modern Manufacturing
×

กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.

ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ที่จะครบวาระในวันที่ 21 สิงหาคมนี้

กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.
กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยเรื่องการรับสมัครผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ที่จะครบวาระในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ว่า กฟผ. ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้สมัครเป็นรองผู้ว่าการ กฟผ. เข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศ จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้

เครื่องบินแบบไจโรเพลน VTOL ลูกผสมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ | FactoryNews ep.43/2

กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.

– นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.

– นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.

– นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

กฟผ. เผยรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.

– นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยละเอียด และเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก โดยให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ก่อนสรุปผลการคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×