Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

กฟผ. โชว์30 ผลงาน นวัตกรรมพลังงา ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

กฟผ. โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานกว่า 30 ผลงาน ในงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020 เสริมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายสมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ปรับกลยุทธ์การทำงาน ด้วยการนำนวัตกรรมและระบบอัจฉริยะมาช่วยเสริมศักยภาพระบบผลิต – ส่งไฟฟ้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยส่งเสริมการคิดค้นผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อาทิ

 หุ่นยนต์อเนกประสงค์เพื่องานบำรุงรักษาสายส่ง เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถไต่บนสายดินล่อฟ้า (Overhead Ground Wire : OHGW) ที่พาดอยู่บนเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งมาพร้อมกับแขนกลสำหรับดึงหรือลากอุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Damper) ที่ติดตั้งอยู่บนสาย OHGW ให้กลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ โดยไม่ต้องดับไฟระหว่างปฏิบัติงาน แก้ปัญหาสาย OHGW หลุดลงมาพาดสายส่งไฟฟ้า จนทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง 

โครงการวิจัย 20C Discharge C-Rate & Pole Solid State Battery เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการนำระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะที่เหมาะสมมาใช้กับประเทศไทย เพื่อช่วยให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เช่น แสงแดด และลมมีเสถียรภาพมากขึ้น 

การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นที่ 2 สำหรับตรวจสภาพภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น หุ่นยนต์มีแรงเคลื่อนที่มากขึ้น กล้องคมชัดยิ่งขึ้น มีอุปกรณ์เสริมสามารถหยิบวัตถุแปลกปลอมที่ตกค้างภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกได้ 

รวมถึงรองรับเทคโนโลยีใหม่ เช่น เทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality : AR) การประยุกต์ใช้พลาสมาเจ็ตแบบหลายรูที่ความดันบรรยากาศ สำหรับปรับปรุงผิวเมล็ดพันธุ์ โดยนำหัวกำเนิดพลาสมาเจ็ตแบบหลายรูมาช่วยเพิ่มอัตราการงอกและการเติบโตของต้นอ่อนให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยวิธีไม่ใช้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบสองทิศทาง ภายใต้แบรนด์ Wallbox โดย กฟผ. ร่วมกับบริษัท Wallbox Chargers SL.  

ภายในงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020 ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ควรพลาด อาทิ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “EGAT Smart Energy Solutions” การเสวนาเรื่อง “โครงการ ERC Sandbox” การบรรยายพิเศษ “โครงการวิจัย 20C Discharge C-Rate & Pole Solid State Battery” โดย ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมถึงมีการบรรยายพิเศษด้านนวัตกรรมพลังงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. 

และนวัตกรรมอีกกว่า 30 ผลงาน รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า กฟผ. หลายประเภท ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง กฟผ. – สวทช. (รถ i-EV) รถบัสโดยสารไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเรือไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้เห็นว่าการใช้พาหนะ EV สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาดที่จะช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง และช่วยลดมลพิษทางอากาศจากภาคการขนส่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×