Friday, December 1Modern Manufacturing
×

กระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จ.จันทบุรี

ก.พลังงาน เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนฯ จ.จันทบุรี โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ต่อยอดจากพืชผลมะปิ๊ด และสมุนไพร สู่ผลิตภัณฑ์ประมง

กระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จ.จันทบุรี

วันนี้ (7 ธ.ค. 65) กระทรวงพลังงานสัญจรเข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีจุดเด่นในการผลิตพืชผลเศรษฐกิจ “ส้มมะปิ๊ด” โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลมะปี๊ดให้มีความหลากหลาย และขยายไปสู่พืชสมุนไพร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ด้านการประมงของชุมชนชายฝั่งบ้านซึ้งล่างอีกด้วย

กระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จ.จันทบุรี
กระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จ.จันทบุรี

นายเกรียงศักดิ์ สอนสี พลังงานจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้เข้ามีส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยนำไปใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลมะปี๊ด และสมุนไพรในชุมชน โดยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 X 4 เมตร ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกระทรวงพลังงาน 120,000 บาและยังมีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 X 2 เมตร อีก 2 ระบบ 

Benz เผย อยากให้รถแรงต้องจ่าย Subscription รายปีเป็นค่าปลดล๊อค!! | FactoryNews [Full EP.37]

สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาตากแห้งใช้งบประมาณ 20,000 บาท/ระบบ ซึ่งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนช่วยร่นระยะเวลา ในการตากแห้งผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น ได้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัย และยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หลังการแปรรูปการนำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สามารถผลิตพลังงานได้เท่ากับ 3.21 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 9.86 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะเดียวกันภาคเกษตรสามารถต่อยอดผลผลิตโดยนำมาแปรรูป ลดของเสียจากกระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากช่วยเรื่องกันแมลงรบกวน และป้องกันฝุ่นละออง 

“สำหรับภาพรวมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรีได้เข้ามาช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาตั้งแต่ปี 2560 โดยปัจจุบันมีรวม 44 ระบบ คิดเป็นพื้นที่รวม 232 ตารางเมตร โดยสามารถผลิตพลังงานได้เท่ากับ 27.83 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 85.35 ตันคาร์บอนไดออกไซด์” นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×